Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/85

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

pred svetom a vitajte na poli iivota, Slováci! prisjeu i na Vés rad, zasvibnuv i Vás prút iivota, ako ie dáťe na sebe znať ii- vot tento, jestli ňje tím čo iije medzi Vamí, akože inak posta- víte sa v živote?! Vi a reč Vaša mali sťe jeden osúd, spolu sťe boli pred svetom ukrití, spolu odhoďení, spolu sťe podremu- vali a búrki, ktorje nad Vamí preleieli, spolu prečkali: oj či • sa teraz opusiíte, či sa rozlúčiťe a vernú družicu dňou smut- ních či na stranu odstrčíťe, Slováci?!! 'Ňje, ňje, čujem sa va- Hť z úst Vaších, ňje, ňje odpovedá na to duša moja: a tak vi- stúp v dome svojom Slovenčina naša, prestálas mnoho i zara- duj sa a poži si s namí! Zavrená si bola dosjal v Tatrách, a v ťicbu ích pošeptávala si, ale teraz obzreš sa z ích sokorcou na svei, spusiíš sa doňho a buďeš si po ňom poletuvávať. Leť len, let len a povedz, že ožiu Slovák a íe sa hlási k svetu! Vjem, ie budú na ieba, ako si sa do sveta pusiii opovážila, vikriku- vat a dajedňi do ieba aj hrudamí hádzai, ale ti len lei pokojňe a polutuj ích, bo ia oňi ňeznajú a ňebadajú v iebe holubicu pokoja Slovanskú. Oj sinak Slávi Slovenskí! sinak najmladší! budú vari na ieba daktorí tvoji starší braija, že si s rečou svo- jou, že si so spevom svojim medzi ňích sa postaviu, semrat a budú ia z mesta svojho odiiskuvai, ale tak to bíva, sinak, s najmladším! Starší braija rozďelili si ďeďictvo matki, iebe, sinak najmladší, okrem reči a spevu ňič ňeostalo, ale v tej reči samá dobrota, v tom speve samá láska. Čo ím odpovješ Um tvojim bratom, ktorí na Teba zle zahljadat a vitiskuvat Ta budú z kola svojho, sinak Slovenskí? Poprosíš Boha, abi ím dau srdce bratrskuo a ňedbajúc na reči a skutki ích, hovorit k ňím buďeš slová dobrje, slová bratrskje a vižjadaš si od Bo- ha pomoci! Vari obmeknú ích srdcá, bo vješ že dobrota všet- ko premuože! Ňebuďeš sa do ňích zapjerai, ňebuďeš rovním sa odplácai, ale pomislíš si na toho sinka najmladšjeho v živoie a v povesiach naších! Ale ver viberú sa aj z tvojích bratou takí, ktorí ta privítajú bratŕskí, bo hovoríš v reči otcou, v reči bratrskej, iďeš k ňím s dobrimí slovamí a máš srdce dobruo k matke našej. A všecci tí privítaju ia srďečňe, ktorí ňechcejú