Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/66

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

nášbo a Českjeho nárečja, ktoruo sme hore viššje na krátko predložili, lahko vibadá. Čo do zavaruvanosti previšuje ono vo vjacej formách ňje len Českuo, Slovinskuo ale krem forjem práve v samej hmoťe aj druhje Slovanskje nárečja. Naše formi na pr. skloňeňja slov samostatních sú velmi zavaruvanje a pr- votním o mnoho vjac ako daktorích inších nárečí bližšje, čo naša Slovenská grammatika dosvedčí. Kolme cíťa na pr. Česi uchí- leňje sa svojho nárečja od prvotňejších a starších forjem, sta- ďjal viďeť muožeme, že dakedi von z úžitku svojho nárečja plnšje, zavaruvaňejšje naše formi užívajú, ktorje'u ňích už dávno sa straťili. Tak na pr. dakedi v ích spisoch nachádzame hrobmi, pánmi, potokách mjesto ích vlastnjeho: hrobv, pánv, potocích atď., tak si aj pomáhajú keď daktorí píšu: pijú, žijú mjesto: pijí, žijí atď. Zbočeňja tíchto a podobních forjem ku škoďe určitosti reči dobre cíťiu znameňití Čech Hanka a preto v predmluve k Rukopisu Kralodvorskjemu na- pomína čitaťelou, abi básňe Rukopisu Kralodvorskjeho ňečítali v terajšej reči Českej, ale abi ích čítali v starej, tej plnohlas- nej reči. Ba z jeho najnovšjeho vidaňja Bukopisu Kralodvor- skjeho sa zdá, že si tento vichírení muž umjeňiu k starej za- varuvanej reči sa navrótii, lebo píše na pr. vidáňje, národ- njeho, pjeseň atď. Rusi napospol o našom nárečí povedajú: ,,Vaš jazjk charošo sďeržalsja" (Váš jazik sa pekňe zadržau), a to je čistá pravda. Raďja nám daktorí, abi sme nárečja Če- skuo podržali a ho len v spisovaňí našom plnohlasňejšimí na- šimí formamí tu i tam vipíňali: lež čo si tím poraďíme? Hňeď ale po predku musíme povedai, že nárečja Českuo näširaí for- mamí, ak máme pri jednoie v reči spisovnej s Čečhmí ostai, ňikdi tak vipíňai ňemuožeme, ako bi sme museli a chceli, bo Česi na takúto prjemenu a obecnuo užívaňja naších forjem sotva docela pristai muožu. Mi podla ducha nášho nárečja ňi- kdi inakšje písat ňemuožeme, ako: pijem, sejem, viďja, choďja, potokoch, brehoch lebo potokách, brehách, pre dobrích luďí, pre velkích pánou atď. Česi ale sotva bi tak písai mohli, bo je to proii svojstvu ích nárečja. Oňi