Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/65

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

luvat. Kdo tejto dúveri k ludu nášmu ňemá, ten zúfa nad namí a straťí sa, ale lud náš plní života a dobroti k obetam f keď ích potrebu pozná, hotoví, mladí čerství sinovja jeho, mnohí v néroďe našom zaslúženf, vitrvalí, požehňaní mužja dúveru našu k sebe samím upevňujú a nám ju za podstavu života nášho dá~ vajú. Pomíňa aj u nás čas omrzlej, suchej utúlenosťi, do- marstva, prichádza čas obecnosťi a s ňím i čas obetí a s ča* som obeťí život náš! 1 -— Písať teda raáme v nárečí Sloven- skoro, lebo je ono nárečja osobnuo, svoj okremní život raa- júce a reč vlastná ludu nášho, ktorú on samú dokonále rozu- mje, a ktorá samá k jeho srdcu i k jeho misli najlepší prístúp raá. Vzďelaáejší a učeňejší budú vždi muset aj inšje nárečja Slovanskje, abi postup duchovnjeho života celjeho národa nášbo znali, a menovito Českuo naveki sa učiť, od ludu ale, ktorí sa z vetšej čjastki s inšimí vecamí, ňje ale s literatúrou, zapodjeva a zapoďjevať musí, sa to zjadat ňesmje a ňemuože. Čo ale lud urobiť ňje je v stave, to urobiť máme a musíme mi, starať sa o to, abi všetko co je vzďelavaťelnuo, poučnuo a krásno ako medzi inšimí tak najroe v nároďe našom Slovan- skom mu ňeostalo ňeznámo, ale abi sme ho o tom všetkom, ako sa svedčf, v nárečí našom uvedomili, ktoruo je jeho po- chopu najotvoreňejšje. A žjadau si aj lud náš nárečja svoje vo spisach naších: kolkorazí sa súkremňe napospol za to ohla- suvau! Tak teraz keď sa chír rozleteu o vichoďeňí novín Slo- venskích *), sto a sto hlasou k náro z rozličních kútou Sloven- ska dobehlo, abi novini naše vidávanje boli v nárečí našom, jednemu každjemu najlahšom. Bola vec svedomja tjeto hlasi našincou vipočúvať a fch žjadosťi zadosť urobiť. A je veru ná- rečja naše, ako sme už aj hore viššje pripomenuli, plnohlas- nuo, zavaruvanuo a bohatuo, čo nám na novo nakladá, abi sme v ňom pfsali, bo má k tomu peknje spuosobnosťt« 0 pl- nohiasnosťi sa každf, kdo len z ňeho kolko tolko počuje^ lahko presvedčf, a pravďivost nášho isťeňja už aj z toho zrovnaňja

  • ) Písälo sa toto eáťe min. roku<