Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/59

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

šiť značí u kmenovcou Českích to samuo čo u nás povíšiť, u Slovákou znamená z hotovjeho alebo odmeranjebo ostať na pr. to sa mi z muojho platu zvíšilo. Česi užívajú sioveso po- vážiť len vo zmisle „erwagen", Slováci ťjež, ale aj vo zmisle ctit na pr. ten čloVek nás aňi ňepovážiu, že k nám ňeprišjeu. Zpvtuvať Čech rozumje vo zmisle „erforschen, foŕschen", Slovák sa spituje t.j. dopituje sa, interrogat. Zaváť u Čechou hovorí sa o vetre, u nás tjež, ale aj o porázke, alebo ako Češi vravja mrtvici: zavjalo ho, porazilo ho, vjetor ho za- šjeu, všetko značí: ,,der Schlag hat ihn geruhrt." Porazit u Čechou-premuocí v bitke, u nás o porantaňí, pošimiťí, Českej mrtvici: Pošínaut u Gechou vo zmisle „weiter brin- gen atď., ďalej padať, u nás vo zraisle porazit. Vjchitit Cechom značí ,,aus den Handen greifen", nám to samuo ale aj pustiť sa do behu, do letu na pr. vjetor sá vichiťhi, orol sa vichiťiu. II Čechou líbii se je len nasebaohraňičeouo, u nás aj sloveso inamnamerenuo, na pr. koňe lúbii, v ktorom zmisle to Česi ňeznajú. Práve aj v odpornom zmtsle nachá- dzajú sa tje istje slová u nás a u Gechou na pr. Česki vjká- zat znamená ňječo naznačit, viznačil, ako: vjkázal mu mí- sto v škole, u nás ale znaráená vikázai: vipovedai, a tak doňesená za príklad vípoveď u nás bi práve odpornuo ako u Čechou značila, tedá vikázau mu mjesto v škole, zname- nalobi: vipovedau mu zo škoK. A mnoho inších je takíchto slov. —

Obecnje, u Čeehou znéme, napospol u ňích užívoaje slo- vá sú Slovákom docela ňeznáme, od ňích ňikďe ňeuiívanje, a naopak, slová u Slovékou obecoje sú Čechom docela ňezná- me. K prvím náležja na pr. blíženci> blivoň, biŕic, beseda, bezdékj, bidlo (Stange), blbj, blíti, braukati, bťauk, brje (Brillen), brnéní, brslen, bručeti, chauliti se, chramostiti, chrliti,, cpati, cvrčala, čalaun , čenicbati, číti, čpiti, ču- méti, díti, dna, dovádivj, draha, drást, drndačka, drndati, drn,, drslav^, drtiti, drubéŕ, druh, drzí, dvka, jahen (kaplán) jednání (Handlung), jho, jih, jilec, jitrolec, jíva, jíví, jizlivj,