Vyhlásenie VPN z 2. 12. 1989

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie VPN z 2. 12. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


Občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu považuje za potrebné vydar toto vyhlásenie.

Dva horúce týždne uplynuli, život beží ďalej, každý sa pýta, čo robiť ďalej. Ľudia osobitne očakávajú stanovisko VPN, pretože boli to práve požiadavky tohto hnutia a požiadavky študentov, ktoré zdvihli ľudí na nohy.

Vznikli sme ako občianska iniciatíva zameraná proti násiliu vo všetkých jeho formách. Z našich 12 požiadaviek zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch za najdôležitejšie považujeme prvé dve:

  1. odstránenie vedúcej úlohy strany v spoločnosti
  2. slobodné voľby

Prvý krok k naplneniu prvej požiadavky sa uskutočnil nedávnymi ústavnými zmenami prijatými Federálnym zhromaždením. Tento krok sme si vybojovali spolu s Občianskym fórom — nik nám ho nedaroval. Za ďalší krok považujeme reálne, faktické zrušenie vedúcej úlohy KSČ v každodennom živote. To okrem iného znamená zmeniť kádrovú politiku, zrušiť systém nomenklatúry, odstrániť privilégiá, dosiahnuť skutočnú nezávislosť súdov, odpolitizovať armádu a bezpečnosť a mnohé ďalšie.

Vstupom verejnosti na občiansku i politickú scénu sa utvorila situácia, za akej treba výraznejšie ako doposiaľ načrtnúť ďalšie ciele a perspektívy. Za základný cieľ považujeme vznik politického pluralizmu a usporiadanie slobodných volieb v našej krajine. Celé súčasné obdobie treba chápať ako prípravnú etapu takýchto volieb. Súčasné úlohy Verejnosti proti násiliu vidíme v troch rovinách:

  1. Na úrovni miestnej: Zhromažďovať nevyriešené problémy okolo seba, na pracovisku, v obci, v meste. Najvhodnejším prostriedkom sú verejné dialógy, diskusie a mítingy organizované tak, aby nenarušovali prevádzku. Diskusia by mala viesť k objasňovaniu problémov, k názorovej diferenciácii, ktorá je nepostrádateľným predpokladom demokratického pluralitného politického systému. Delegáti VPN si môžu ako zástupcovia verejnosti vybojovať miesto pre kontrolu vedenia podniku, správy obce či mesta. Primerane miestnym podmienkam sa taktiež možno zasadzovať o zastúpenie v doterajších alebo novoutváraných výkonných a riadiacich orgánoch spoločenského a hospodárskeho riadenia. Treba využívať podnikovú a miestnu tlač. Miestne združenia VPN sú dobrovoľným spojením 5 a viacerých občanov, ktorí prijali 12 požiadaviek VPN. Miestne združenia VPN podporujú občanov všade tam, kde sa v styku s pretrvávajúcimi nedemokratickými štruktúrami porušujú občianske práva v najširšom zmysle. Verejnosť proti násiliu je tak prostriedkom občianskej sebaobrany. Koordinačný výbor VPN tu môže pomôcť dvojako. Po prvé, ponúka skupiny nezávislých expertov, združených na báze VPN, ktorí všetky druhy problémov odborne posúdia a návrhy na ich riešenie dajú VPN k dispozícii. Oprávnené požiadavky sa potom bude VPN usilovať presadiť politickými prostriedkami. Po druhé, koordinačný výbor môže poskytnúť miestnym združeniam právnické služby a poradenstvo.
  2. Na úrovni územnej, pracovnej a záujmovej: V tejto oblati svojho pôsobenia chce byť VPN i naďalej širokým občianskym hnutím združujúcim rozmanité zoskupenia občanov na báze profesijnej, územnej, záujmovej, religióznej, a to v podobe rozličných nezávislých zväzov, fór a klubov. Na tomto princípe vzniká nová spoločenská integrácia na zdravých, prirodzených základoch.
  3. Politické úlohy: Verejnosť proti násiliu dnes predstavuje reálnu spoločenskú silu a nemôže sa vyhnúť politickej zodpovednosti za ďalší vývoj. VPN preto vstúpi do volebnej kampane ako demokratické občianske hnutie. Bude požadovať takú zmenu volebného zákona, aby jej to bolo umožnené. Pokiaľ ide o vzťahy medzi koordinačným výborom a miestnymi či záujmovými združeniami, nezakladajú sa na hierarchickom usporiadaní. Centrum nič nenariaďuje ani neschvaľuje; ide o vzťahy nezávislosti a vzájomnej spolupráce. Všetky združenia pracujú samostatne a v prípade potreby spájajú svoje sily. Zmyslom činnosti dobrovoľných združení VPN je aktivizácia občianskeho správania vo verejnom živote. Koordinačný výbor zastupuje VPN v rokovaniach s ústrednými štátnymi a medzinárodnými inštitúciami, a to predovšetkým na základe námetov a odporúčaní jednotlivých združení. Prenos a sprostredkovanie informácií medzi združeniami a koordinačným výborom VPN sa uskutočňuje prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a v krátkom čase i prostredníctvom vlastnej tlače VPN. Ciele našej občianskej iniciatívy sformulované v 12-tich požiadavkách sa budú ďalej spresňovať v spolupráci s Občianskym fórom, ako aj na základe pripomienok a návrhov občanov.


V Bratislave 2. 12. 1989 o 20,00 hod.

Koordinačný výbor Verejnosť proti násiliu