Preskočiť na obsah

Wikizdroje:Licenčná politika

Zo stránky Wikizdroje
(Presmerované z Wikizdroje:Licencia)

Licenčná politika projektu Wikizdroje sa vo všeobecnosti zakladá na akceptovaní diel, ktoré spadajú pod slobodnú licenciu.[1] Vzhľadom na sídlo nadácie Wikimedia Foundation, Inc. a fyzické uloženie serverov jej projektov v Spojených štátoch, východiskom pre licenčnú politiku Wikizdrojov je autorské právo Spojených štátov. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky texty uverejnené na Wikizdrojoch spadajú pod licenciu Creative Commons Atribution/Share-Alike License (CC BY-SA).[2]

V prípade slovenských Wikizdrojov ide v súlade s autorským právom Slovenskej republiky o voľné diela, diela, na ktoré sa autorské práva nevzťahujú a diela, na ktorých zverejnenie na projektoch Wikimedia Foundation (pod slobodnou licenciou) udelil autor svoj súhlas.

Public domain

[upraviť]

Public domain je najmä v anglosaskom autorskom práve označenie diel, ktoré majú postavenie verejného vlastníctva, verejného majetku, a teda nie sú chránené autorským právom.[3]

V autorskom práve Slovenskej republiky ekvivalentný pojem neexistuje. Slovenské autorské právo vymedzuje dielo, ktoré sa nepovažuje za predmet autorského právavoľné dielo, ktoré je užším pojmom než public domain, pričom dielo sa stáva voľným dielom len po splnení presne vymedzených zákonných podmienok, tzn. nemožno dielo vydať a označiť ho za voľné dielo. Podľa slovenského autorského práva sa totiž autor nemôže vzdať osobnostných práv k dielu, môže iba ponúknuť bezúplatnú licenciu na ľubovoľné použitie diela, a prípadne možno predpokladať, že autor, ktorý svoje dielo takto označil, sa svojich práv nebude domáhať.[4]

Autorské právo Slovenskej republiky

[upraviť]

Diela, ktoré nie sú predmetom autorského práva

[upraviť]

Na základe § 5 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon): „Za predmet autorského práva sa nepovažuje:[5]

a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma, ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,
c) územnoplánovacia dokumentácia, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,
e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,
h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu“.

Pri § 5 písm. e) pritom podľa výkladu JUDr. Antona Škreka, PhD., generálneho riaditeľa Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, platí: „Ide teda o prejavy kohokoľvek (nemusí ísť o štátnych činiteľov) avšak len počas prerokúvania vecí verejných, teda napr. počas zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, zastupiteľstva obce alebo vyššieho územného celku. Túto podmienku teda jednoznačne nespĺňa inauguračný ani novoročný prejav prezidenta, nakoľko počas neho nedochádza k rokovaniu o veciach verejných [zvýraznil A. Š.].“[6]

Voľné dielo

[upraviť]

Právny poriadok Slovenskej republiky definuje voľné dielo v § 9 ods. 2 autorského zákona ako dielo, ktoré možno voľne použiť. Dielo sa podľa § 9 ods. 1 autorského zákona stane voľným, ak:[7]

„a) uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
b) autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32“.

Dobu trvania majetkových práv definuje § 32 autorského zákona nasledovne:[8]

„(1) Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.
(2) Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3[9] trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.
(3) Pri pseudonymnom diele[10] a pri anonymnom diele[11] majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(4) Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91, zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(5) Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam trvajú počas života posledného z autorov týchto diel a 70 rokov po jeho smrti.
(6) Ak je dielo podľa odsekov 1 až 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.
(7) Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 až 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
(8) Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu. Ak bolo dielo podľa prvej vety súčasne zverejnené na území viacerých štátov, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva toho z týchto štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv. Súčasným zverejnením sa rozumie zverejnenie v inom štáte uskutočnené do 30 dní od zverejnenia v prvom takom štáte“.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že voľným dielom je:

 • dielo, ktorého autor zomrel aspoň pred 70 rokmi resp. v prípade viacerých autorov, ktorého všetci autori zomreli aspoň pred 70 rokmi,
 • dielo, ktoré bolo zverejnené pod pseudonymom alebo anonymne aspoň pred 70 rokmi, pričom autor takéhoto diela sa nestal počas trvania 70-ročnej lehoty verejne známym (v takomto prípade platí zásada uvedená v predchádzajúcom bode),
 • dielo, ktoré bolo zverejnené na území štátu iného než Slovenská republika, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv (pričom v prípade zverejnenia vo viacerých štátoch sa trvanie majetkových práv posudzuje podľa toho z tých štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv), a podľa práva daného štátu je voľným dielom.

Súhlas majitela diela na zverejnenie pod slobodnou licenciou

[upraviť]

[Bude doplnené.]

Poznámky

[upraviť]
 1. Porovnaj smernice nadácie Wikimedia Foundation prijaté 23. marca 2007: Licensing policy (preklad v slovenčine).
 2. Porovnaj: Wikisource:Copyright policy.
 3. public domain. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 9th ed. St. Paul, MN : Thomson Reuters, 2009. ISBN 978-0-314-19949-2, p. 1349. “The universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual-property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liablity for infringement.”
 4. Pozri bližšie: VAVRO, Tomáš. Licencie Creative Commons a ich použitie na Slovensku [online]. In Podnikajte.sk ([Považská Bystrica] : Podnikajte.sk, s.r.o.). ISSN 1338-2187, 2016-08-17 [cit. 2017-08-22].
 5. Citované podľa: § 5 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2211. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.
 6. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, č. 6366/2015, 27. apríl 2015, Prejavy štátnych činiteľov ako predmet autorského práva.
 7. Citované podľa: § 5 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2211. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.
 8. Citované podľa: § 32 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2216. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.
 9. § 13 ods. 3 autorského zákona: „Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu“. Citované podľa: § 13 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2213. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.
 10. § 14 ods. 2 autorského zákona: „Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom, ako je meno autora, sa považuje za pseudonymné dielo.“. Citované podľa: § 14 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2213. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.
 11. § 14 ods. 1 autorského zákona: „Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek údaja, ktorý umožňuje určenie totožnosti autora, sa považuje za anonymné dielo“. Citované podľa: § 13 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 (Autorský zákon). Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2015, čiastka 57, uverejnená 5. augusta 2015, s. 2213. V znení zákona č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2016, čiastka 57, vyhlásené 23. 3. 2016, s. [1]-93.

Pozri aj

[upraviť]