Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/39

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

meckí od jednej vládi k druhej prejďení tak lahko predošluo svoje meno opúšťa a sa po prjemeňe vládi zemskej zaraz po krajiňe, po vláďe, ku ktorej sa dostau, menuje. Tak na pr. terajšja tak nazvaná provincia Saská v Prusku ňedávno ešťe pa- trila k vláďe Saskej a luďja tam žijúci seba sami Sasmí volavali, teraz ale po dakolko rokocb od odlrhnuija toho kraja od Saska a jebo k Prusku pripojeňja už všecci sa Prusmí nazívajú. Pred- met tento, o ktorom čo vjeme ešie ňikdo v učenícb ďjelach ňerozprávau, je velmi duoležití a isie bi mnobo v bistórii ňe- meckej visvetliu, kebi sa obšírňejšje rozobrau. — Medzi hor- ňo- a dolňoňemeckím hlavňím rozličnorečím ňjeto naskrze toho rozďjelu, ktorí je medzi našimí Slovanskimí nárečjami, ako sa o tom spisaiel tohoto, ktorí i Horňo- i Dolňoňemcou hovorii počuv, osobňe presvedčiu. Bakúšan ňje je velmi odchodní od Prusáka, a rozličnosii tjeto ňestoja v celkom rozličních reči formách, v rozličnom slov spojuvaňí, vo značnom počie od- chodních slov ako u nás Slovanou medzi rozličnimí našimí kmenamí, ale záležja najvjacej v prekrúieňí tej samej formi a v odchodnom slov víhovore. Ďaleko je odijalto rozmaňitosi Slovanská, kďe kmeni svoje vlastnje nárečja a aj, čo velmi do očú bije, svoju vlastnú históriu, akú takú, majú. Preto, že ná- rod Germanskí aňi je ňje aňi ňebou kmenovito rozvití, potom že uňho ňeukázali sa nárečja ale len rozličnorečja alebo račej rečnje rozličnosii, stalo sa a stai sa mohlo to, že sa všecci Neraci v jednej spisovnej reči, ktorej základom je reč Dolňo- saská, spojili a túto jednu na reč kňíh a písem vizdvihli. Pri rozvitej kmenovitosii ňebolo bi sa to stai mohlo! Vizdvibnuija dolňosaskej reči na reč u Ňemcou spisovnú všeobecnú stalo sa preložeňím písma svatjeho do reči tej spomenutej pod refor- máciou, že sa ale to stalo a reč spomenutá od všetkích Nem- cou za spisovnú sa prijala, muselo to mai istí, dokonalí základ, ktorí ňje je žjaden inší, ako že Ňemci na kmeni sa ňerozpadali a tak reč pri všetkích rozličnosiach rovná si ostala, bo bez to- hoto základu akobi katolíci Ňemci boli sa samím preložeňím písma svatjeho k jednej spoločnej reči hlásili a pripojili, ktorí