Einsteinov-Szilárdov list

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Sken listu

List Alberta Einsteina prezidentovi Spojených štátov Franklinovi D. Rooseveltovi, 2. august 1939
„Einsteinov-Szilárdov list“[1]
2. augusta 1939

Originálne znenie[upraviť]

Strana 1[upraviť]

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Nassau Point
Peconic, Long Island

August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt
President of the United States
White House
Washington, D.C.

Sir:

Some recent work by E.Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable – through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America — that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable — though much less certain — that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

Strana 2[upraviť]

The United States has only very poor ores of uranium in moderate quantities. There is some good ore in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo.

In view of the situation you may think it desirable to have more permanent contact maintained between the Administration and the group of physicists working on chain reactions in America. One possible way of achieving this might be for you to entrust with this task a person who has your confidence and who could perhaps serve in an inofficial capacity. His task might comprise the following:

a) to approach Government Departments, keep them informed of the further development, and put forward recommendations for Government action, giving particular attention to the problem of securing a supply of uranium ore for the United States;
b) to speed up the experimental work, which is at present being carried on within the limits of the budgets of University laboratories, by providing funds, if such funds be required, through his contacts with private persons who are willing to make contributions for this cause, and perhaps also by obtaining the co-operation of industrial laboratories which have the necessary equipment.

I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines which she has taken over. That she should have taken such early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, von Weizsäcker, is attached to the Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin where some of the American work on uranium is now being repeated.


Yours very truly,

Vlastnoručný podpis Alberta Einsteina

(Albert Einstein)

Slovenský preklad[upraviť]

Strana 1[upraviť]

Albert Einstein
Old Grove Road
Nassau Point
Peconic, Long Island

2. august 1939

F.D. Roosevelt
Prezident Spojených štátov
Biely Dom
Washington D.C.

Pane:

Niektoré nedávne práce E. Fermiho a L. Szilarda, s ktorými som sa oboznámil v rukopise, ma vedú k očakávaniu, že prvok urán sa môže v najbližšej budúcnosti stať novým a významným zdrojom energie. Zdá sa, že niektoré aspekty vzniknutej situácie si vyžadujú bdelý prístup a podľa potreby i rýchlu akciu Administratívy. Pokladám si preto za povinnosť upriamiť Vašu pozornosť na nasledujúce skutočnosti a odporúčania:

V priebehu posledných štyroch mesiacov sa stala pravdepodobnou — vďaka prácam Joliota vo Francúzsku a tiež Fermiho a Szilarda v Amerike — možnosť zostaviť reťazovú jadrovú reakciu vo veľkom množstve uránu, ktorá by poskytovala značný výkon a vytvárala veľké množstvo nových prvkov podobných rádiu. Možno teraz pokladať za takmer isté, že by sa to dalo dosiahnuť v bezprostrednej budúcnosti.

Tento nový jav môže viesť k zostrojeniu bômb a možno — aj keď s menšou istotou — k výnimočne silným bombám nového typu. Jediná bomba takéhoto typu, dopravená loďou a privedená k výbuchu v prístave, by mohla zničiť celý prístav spolu s časťou priľahlého územia. Takéto bomby však môžu byť príliš ťažké na leteckú prepravu.

Strana 2[upraviť]

Spojené štáty majú len malé množstvo rudy veľmi chudobnej na urán. Kvalitná ruda sa vyskytuje v Kanade a bývalom Československu, kým najdôležitejším zdrojom uránu je Belgické Kongo.

Vzhľadom na situáciu budete môžno pokladať za želateľné udržiavať trvalejší kontakt medzi Administratívou a skupinou fyzikov, ktorí v Amerike pracujú na reťazovej reakcii. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť je, že by ste touto úlohou zmocnili osobu, ktorá požíva vašu dôveru a ktorá by ju mohla neoficiálne plniť. Jeho úlohy by mohli byť nasledovné:

a) obracať sa na Departmenty[2] vlády, informovať ich o ďalšom vývoji a navrhovať odporúčania na postup vlády, zamerajúc sa najmä na problematiku zabezpečenia dodávok uránovej rudy pre Spojené štáty;
b) urýchliť experimentálnu prácu, ktorá sa v súčasnosti vykonáva v rámci rozpočtových obmedzení laboratórií Univerzity, poskytnutím prostriedkov, ak by takéto prostriedky boli potrebné, prostredníctvom svojich stykov so súkromnými osobami ochotnými prispieť k tejto veci, a možno aj nadviazaním spolupráce s priemyselnými laboratóriami, ktoré disponujú potrebným vybavením.

Som si vedomý toho, že Nemecko dokonca zastavilo predaj uránu z československých baní, ktoré obsadilo. Takéto urýchlené kroky by bolo možné vysvetliť na základe toho, že syn nemeckého štátneho tajomníka von Weizsäckera je v kontakte s Ústavom cisára Viliama v Berlíne kde opakujú niektoré americké práce s uránom.


Úprimne Váš,

Vlastnoručný podpis Alberta Einsteina

(Albert Einstein)

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

  • originálne znenie podľa: Einstein's Letter to President Roosevelt - 1939 [online].. In The Atomic Archive. [s.l.] : National Science Digital Library; AJ Software & Multimedia, 1998-2013 [cit. 2014-12-15]. OCLC 556983386. Dostupné online.

Poznámky[upraviť]

  1. List podpísaný Albertom Einsteinom, hoci väčšiu časť z neho napísal Leó Szilárd (preto pomenovanie Einstein–Szilárd letter – „Einsteinov-Szilárdov list“) spolu so svojimi kolegami Edwardom Tellerom a Eugenom Wignerom
  2. Prekladané aj ako „ministerstvá“

Pozri aj[upraviť]

Licencia[upraviť]

Iné projekty[upraviť]