Druhá eucharistická modlitba

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Druhá eucharistická modlitba
Licencia PD anon 70

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Naozaj si svätý, Otče
ty prameň všetkej svätosti.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí (i všetci koncelebranti s ním):

Preto ťa prosíme,
posväť tieto dary rosou svojho Ducha,

zopne ruky, urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa nám stali telom + a krvou
nášho Pána Ježiša Krista.

Zopne ruky.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje.

On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť,

vezme chlieb

drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb
a vzdával vďaky,
lámal ho a dával svojim učeníkom,
hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI LEBO:
TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.

Potom pokračuje

Podobne po večeri

vezme kalich,

drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich,
znova vzdával vďaky
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI LEBO:
TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV
NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.

Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Druhá formula

Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Tretia formula

Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil
svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

Keď teda slávime pamiatku
smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna,
obetujeme ti, Pane,
chlieb života a kalich spásy.
Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných
stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme,
nech nás všetkých, ktorí máme účasť
na Kristovom tele a krvi,
združí v jedno Duch Svätý.
Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev,
rozšírenú po celom svete,
a veď ju k dokonalej láske
v jednote s naším pápežom M.
,s našim biskupom M.
i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.

V omšiach za zosnulých možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.

Pamätaj i na našich bratov a sestry,
čo zomreli v nádeji na vzkriesenie,
i na všetkých, ktorí v tvojej milosti
odišli z tohto sveta,
a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre.
Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými,
aby sme si zaslúžili účasť
na večnom živote

v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom

s blaženými apoštolmi
a so všetkými svätými,
v ktorých si mal od vekov zaľúbenie,
aby sme ťa mohli chváliť a oslavovať

zopne ruky

skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,

v jednote Ducha svätého:všetku úctu a slávu

po všetky veky vekov.
Ľud zvolá: Amen.