Aprílová dohoda

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Aprílová dohoda
Autor DS Slovenska
Zdroj Nové Slovo zo dňa 8. marca 1947, č. 10.
Licencia PD SK

Záznam o dohode členov predsedníctva DS Slovenska[upraviť]

I. O niektorých politických, organizačných a osobných opatreniach na Slovensku[upraviť]

Vedenie DS v snahe odstrániť náboženskú nesnášanlivosť v národe a majúc na zreteli dôležitosť jednoty národa v dnešných časoch a vo vedomí svojej zodpovednosti za štastný vývoj národných vecí slovenských, ako i Česko-Slovenskej republiky, rozhodlo sa so všetkým svojim úsilím prisipieť k tomu, aby boly odstránené dosavádne náboženské neshody. Za týmto účelom sa usnieslo na týchto opatreniach:

  1. V záujme dobrého spolunažívania a shody bude na zodpovedných miestach nahradzovať osoby nábožensky nesnášanlivé osobami nábožensky snášanlivými.
  2. Aby táto línia strany bola slovenskej verejnosti jasne dokumentovaná, užší výkonný výbor strany vydá ohlas, v ktorom budú jednotlivé body dohody verejnosti oznámené a primerane vysvetlené.
  3. Pokiaľ sa týka výchovy školskej a mimoškolskej, vedenie strany je toho názoru, že sa línia strany stotožňuje s názorom kresťanských cirkví, najmä cirkvy katolíckej, a toto stanovisko bude DS predzovať v rámci ústnosti vzhľadom na terajšiu politickú situáciu.

II. Ustanovenie užšieho predsedníctva strany[upraviť]

Ustaví sa užšie predsedníctvo strany: Jeho členovia budú: p. predseda strany a pp.: kanonik Cvinček, Dr. Ivan Pietor, Dr. Bugár, Ing. Fillo, Dr. Böhm, Dr. Kempný, Ján Ursiny a Dr. Hodža, ktorí si môžu určovať nástupcu ad hoc. Užšie predsedníctvo bude usmerňovať a dávať nielen ideovú náplň, ktorá bude vyhovovať národnému a náboženskému presvedčeniu väčšiny národa, ale i organizačne a taktiež smernice pre postup a postoj strany v politickom živote na Slovensku a jej zameranie v rámci politického denia ČSR. Ďalej bude užšie predsedníctvo rozhodovať o opatreniach osobného a vecného rázu v strane, menovite pokiaľ ide o realizovanie, resp. výklad tejto dohody.

III. Sostavenie kandidátnych listín[upraviť]

Užšie predsedníctvo deleguje dvoch členov do každého volebného kraja, ktoré budú spolupôsobiť pri sostavovaní kandidátnych listín, a podľa pokynov užšieho predsedníctva vplývať na to, aby sa na kandidátne listiny dostaly vhodné osoby, určené užším predsedníctvom a najmä, aby bol zachovaný celkový pomer medzi rím. kat. a evanjelikmi 2:1. Pri určení kandidátov v 9 volebných krajoch bude zásadou, že prvý kandidát bude katolík v 6 volebných krajoch a evanjelik v 3 volebných krajoch dľa určenia užšieho predsedníctva. O stanovení poradia na ďalšie miesta platí zásada, že budú obsadzované striedavo, t. j. 2 katolíci a 1 evanjelík. Z tejto zásady je prípustná výnimka s ohľadom na význam kandidáta. Výkonný výbor dľa nového užšieho predsedníctva si vyhradí konečnú úpravu kandidátov. Prípadné korektúry vzhľadom na zachovanie zmieneného pomeru medzi rím. kat. a evanjelikmi môže byť prevedené tiež v druhom skrutiniu. Obdobný postup platí i pre voľby do SNR.

IV.[upraviť]

Prijíma sa zásada, aby vo všetkých orgánoch strany bola dodržiavaná dohoda o pomere rím. kat. a evanjelikmi 7:3, s výnimkou pre kraje prevážne katolícke, alebo evanjelícké. Táto zásada bude sa uskutočňovať postupne pri reorganizáciach okresných a miestnych výborov strany. Čo sa týka vyšších orgánov strany, bude uskutočnená pri mimoriadnom sjazde, ktorý bude svolaný do konca októbra 1946.

V.[upraviť]

Uvedená zásada pomernosti 7:3 bude sa uplatňovať vo všetkých hospodárskych, finančných a záujmových organizáciach a v inštitúciach, podnikoch, na ktoré má strana vplyv, ako napr. u bánk, družstiev, rôznych priemyselných, poľnohospodárskych a živnostenských podnikov a dľa možnosti má sa táto zásada uplatňovať aj v úradoch a inštitúciach, na čele ktorých sú činitelia DS.

VI. Obsadenie ústredného sekretariátu[upraviť]

Predsedníctvo strany vymenuje 2 ďalších gen. tajomníkov, a to Dr. Kempného a Dr. Bugára, ktorí si podelia agendu doterajšieho generálneho tajomníka Dr. Hodžu, a to takto: Dr. Hodža má mať veci politické, Dr. Bugár veci organizačné a Dr. Kempný veci hospodárske. Mimo toho Dr. Kempný bude aj členom finančnej komisie Strany. Centrálni tajomníci sa dohodnú o postupe pri vybavovaní zásadných vecí a o vzájomnom informovaní sa. Užšie predsedníctvo obsadí niekoľko (5-6) miest na Ústrednom sekretariáte organizačne a politicky schopnými tajomníkmi. Neobľúbení tajomníci a tí, ktorí sa neosvedčili, budú nahradení inými, spôsobnejšími podľa náboženských pomerov jednotlivých krajov.

VII. Doplnenie predsedníctva DS a zmeny v Sbore povereníkov a vo vláde[upraviť]

Na uprázdnené miesto podpredsedu bude ustanovený kanonik Cvinček. Na 2 voľné miesta predsedníctva budú kooptovaní Dr. Harčar a Dr. Böhm. Pri rekonštrukcii vlády a Sboru povereníkov, zástupcov strany určí užšie predsedníctvo. V národnom fronte bude zasadať Dr. Kempný namiesto Dr. Kvetku.

VIII.[upraviť]

Časopis "Demokratické hlasy" budú slúžiť katolíckej verejnosti a za tým účelom budú prevedené potrebné zmeny v redakcii a administrácii. Vedenie tohto denníka bude po stránke ideovej, administratívnej a hospodárskej podliehať priamo užšiemu predsedníctvu strany. Užšie predsedníctvo má právo určiť pre tento časopis osobitného majiteľa. Redakcia i tlač Demokratických hlasov bude premiestnená podľa možnosti buď do Bratislavy, alebo do Žiliny, čo v najkratšom čase. Všetky tlačové orgány DS budú propagovať zásady tu uvedené.

IX.[upraviť]

Užšie predsedníctvo vynaloží všetko úsilie, aby do volebnej kampane boly zapojené všetky vrstvy národa, ako evanjelické tak i katolícke, a to politicky, organizačne, ako i cestou tlače, aby volebný výsledok strany bol čo najúspešnejší. Za týtmo účelom užšie predsedníctvo sa vynasnaží zapojiť na celom území všetkých schopných, nekompromitovaných a demokratickým ideálom oddaných katolíkov. Členovia predsedníctva sa zaväzujú svojou cťou, že vykonajú všetko, aby tieto opatrenia podľa svojej - boly prijaté príslušnými orgánmi strany, resp. vtelené pri najbližšej príležitosti do organizačného poriadku. Do konca tohto týždňa bude svolaný užší výkonný vybor, ktorému bude predložená táto dohoda k osvojeniu. Na tomto zasadnutí užšieho výkonného výboru bude schválený a zredigovaný ohlas, o ktorom je zmienka v bode I.

X.[upraviť]

Páni kanonik Ondrej Cvinček, Ing. Kornel Fillo a Dr. Kempný sa osvedčujú, že - apríla 1946 oznámia Národnému frontu, že sa prihláška Štvrtej strany (Kresťansko republikánskej) do Národného fronu za ich osoby stáva bezpredmetnou.

Bratislava, dňa 30. marca 1946

Dr. Lettrich v.r.. Ján Ursíny v.r., Ing. Jozef Styk v.r., Dr. Matej Josko v.r., Rudolf Fraštacký v.r., Dr. Samo Belluš v.r., Dr. Fedor Hodža v.r., Andrej Cvinček v.r., Ing. Kornel Fillo v.r., Ján Ševčík v.r., Dr. Ján Kempný v.r., Dr. Miloš Bugár v.r.

Zdroj[upraviť]

Citované podľa knihy: Gustáv Husák, Zápas o zajtrajšok, vyd. Obroda, Bratislava 1948, článok Smluva o legalizovaní ľudáctva, s. 218-223. Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Nové Slovo zo dňa 8. marca 1947, č. 10. Husákov článok dohodu cituje[1] podľa časopisu Slovák v Amerike zo dňa 10. decembra 1946: Vlani pred voľbami 6. apríla obrátilo sa vedenie DS na verejnosť "ohlasom", v ktorom bola naznačená akási dohoda, ktorej jedna časť DS dávala význam konfesionálny, druhá par excelence politický. Dohoda verejnosti, ani členstvu DS ukázaná nebola. Z "katolíckych" kruhov na Slovensku dostal sa jeden exemplár dohody do rúk "katolíckych" kruhov v USA a tam túto dohodu v plnom znení uverejnili. Prinášame nižšie úplný text "záznamu o dohode" tak, ako ho priniesol ľudácky časopis "Slovák v Amerike" dňa 10. decembra 1946, a to i s niektorými slovnými chybami ako v časopise boly.

Referencie[upraviť]

  1. Dokument č. 47. Záznam o dohode Predsedníctva DS Slovenska (ako ju zverejnil Slovák v Amerike 10. dec. 1946). In Štefan Šutaj: Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944-1948), SAV, Košice 2002, Online