Vyhlásenie Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES) k priebehu ekonomickej reformy v oblasti financií a cien z 4. 02. 1991

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES) k priebehu ekonomickej reformy v oblasti financií a cien z 4. 02. 1991
Licencia PD SK

Citované podľa: denník Pravda 6. 02. 1991


Finančná sekcia NEZES-u na svojom zasadaní 4. februára 1991 prehodnotila otázky uplatňovania finančnej a cenovej politiky v ekonomickej reforme ČSFR a na Slovensku. Konštatuje:

 • A. Ekonomická reforma realizovaná v ČSFR znevýhodňuje ekonomiku Slovenska.
 • B. Zhromaždení ekonomickí odborníci požadujú prijímať také opatrenia, ktoré od začiatku rešpektujú sociálny komplex trhového mechanizmu, nech už je prameň navrhovaných opatrení akýkoľvek.
 • C. Slovenská ekonomika sa má včleniť do európskej a svetovej ekonomiky ako svojprávny subjekt, pri plnom rešpektovaní jej potrieb a záujmov.

Finančná sekcia NEZES-u v tejto súvislosti prijala takéto stanovisko:

 1. Ekonomická kompetencia SR vo forme jej úplnej zvrchovanosti pri tvorbe a uplatňovaní adekvátnych ekonomických nástrojov vrátane daní, cien, ciel a meny je nevyhnutná, ak chceme ovplyvňovať tvorbu jednotlivých ekonomických nástrojov.
 2. V pripravovanej Ústave SR jednoznačne zakotviť suverenitu SR nielen v ekonomickej, ale aj politickej oblasti. Veci do spoločnej kompetencie zveriť neveľkému počtu spoločných orgánov na základe štátnej zmluvy medzi SR a ČR.
 3. Slovenské daňové zákony by mali rešpektovať všetky najprogresívnejšie daňové systémy sveta, vrátane daňovej správy, najmä však systémy ES, vrátane systému úľav, odpočítateľných položiek, výšok sadzieb, podnecujúcich podnikateľskú aktivitu aj zamestnanosť, zavedenie jednej sadzby dane z pridanej hodnoty. NEZES odporúča preto prijať osobitné zákony SNR v tejto oblasti, vrátane zákona o podpore investovania na Slovensku.
 4. V záujme zmiernenia negatívnych sociálnych dôsledkov ekonomickej reformy, teraz hlavne nedostatočne premyslenej cenovej liberalizácie, ktorá sa stále ešte uskutočňuje v supermonopolnom prostredí a bez vykonanej privatizácie, treba dočasne rozšíriť okruh regulovaných cien potravinárskych a ďalších výrobkov dennej spotreby. Treba tiež urýchlene pripraviť systém kompenzácií cenového rastu pre obyvateľstvo.
 5. Popri ,,reštriktívnej" politike všestranne iniciovať a hľadať prvky podnecujúce ekonomické oživenie podnikateľsky schopných subjektov. Nemožno v rámci ekonomickej reformy ČSFR zabúdať na tvorbu hmotných i peňažných zdrojov nevyhnutných na udržanie životných istôt dosiahnutých v minulosti. Treba rozhodne zastaviť pokles agregátnej ponuky, ale naopak usilovať sa o jej vzostup v záujme ekonomickej rovnováhy na vyššej úrovni.
 6. Akútny problém týchto dni je principiálne riešiť otázky súvisiace s trvalé sa obracajúcimi zásobami. Keďže tento problém vznikol administratívnymi zásahmi z centra, je povinnosťou centra doriešiť úverovanie a oddlženie podnikov, a tak zabrániť ekonomickému kolapsu niektorých, aj prosperujúcich podnikov.
 7. Pri rokovaniach s misiami medzinárodných inštitúcií (MMF, Svetová banka) treba paritným zastúpením českých a slovenských odborníkov presadzovať záujmy slovenskej ekonomiky a nepripustiť ich doterajšie obchádzanie.
 8. Treba zároveň čo najviac a čo najskôr urýchliť reformu bankovej sústavy, zrýchliť demonopolizáciu úverovo-peňažnej sféry, čo je dnes jeden zo základných predpokladov prechodu Slovenska k trhovej ekonomike. Osobitnú pozornosť pritom venovať podpore investičnej činnosti a poľnohospodárstvu.

Finančná sekcia NEZES-u

Rada NEZES-u