Záznam z 2. plenárneho zasadnutia Česko-Slovenskej a maďarskej vládnej delegácie v Komárne 10. 10. 1938

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Záznam z 2. plenárneho zasadnutia Česko-Slovenskej a maďarskej vládnej delegácie v Komárne 10. 10. 1938
Licencia PD SK

10. október 14.00, Komárno


Tiso: Po zahájení schôdze žiadal správu o pohraničnom incidente pri Fiľakove.
Kánya: Nedostal som správy o podrobnostiach, avšak prísne sme zakročili proti tým, ktorí porušili poriadok na vlastnú päsť. Prípad bude vyšetrený.
Tiso: Dostali sme konkrétne správu, že 80 ľudí prekročilo hranice, z toho polovica boli vojaci.
Kánya: Nechceme extratúry, je však pravda, že nervozita rastie a z toho pochádzajú extratúry.
Teleki: Jeden dôstojník je zavretý a bude postavený pred vojenský súd.
Krno: Prečítal telegram o porušení hraníc a poukázal na prípad v Kostolnej Bašte u Fiľakova, kde vojaci prekročili hranice.
Tiso: Je treba sa postarať o to, aby pri symbolickom obsadení bola zabezpečená osobná a majetková bezpečnosť civilného obyvateľstva.
Andorka: Už bol vydaný rozkaz a bude opakovaný.
Tiso: Môžeme sa vrátiť k dennému poriadku.
Krno: /Prečítal odpoveď na maďarskú nótu./
Kánya: Vo veci Slovenska a Podkarpatskej Rusi je nedorozumenie. Je pravda, že maďarská vláda sympaticky sleduje snahu Slovákov a Rusínov o sebaurčenie a svoj názor vyjadrila v podanom návrhu. Uznáva však, že nemá práva o tejto veci jednať.
Krno: Maďarská vláda môže sdeliť svoj názor.
Kánya: Môže to urobiť i úradne.
Krno: Je to samozrejmé.
Kánya: Nevieme, prečo by sa mali robiť rozdiely medzi menšinami. Žiadam delegáta Telekiho, aby vysvetlil maďarské stanovisko vo veci zmeny hraníc.
Teleki: Hranice boli stanovené na základe národnostnom a po príklade sudetských Nemcov, podľa ktorého postupovali i Poliaci. Zásadou je, aby Maďari dostali územie, kde tvoria nadpolovičnú väčšinu a toho bolo väčšinou dosiahnuté.
Kánya: Koľko Čechov ostalo u Nemcov?
Krno: Hranice ešte nie sú definitívne stanovené.
Teleki: Ostalo tam 700 000 Čechov. Postupovali sme na základe sčítania z roku 1910. Je pravda, že hospodársky táto mapa nevyhovuje všade miestnym hospodárskym záujmom a ani na maďarskej strane. V tom prípade by sme boli museli prekročiť túto čiaru už i v záujme miestneho obyvateľstva. Avšak všetky doterajšie rozhodnutia boli prevedené na základe tejto základiny. Konečne ani Trianon, ani Nemecko nepostupovali na základe hospodárskych zásad. Musíme hľadať dohodu. Hranice s Nemeckom dopadli omnoho horšie. Kládol som zvlášť zreteľ na miestne záujmy a to už i z vedeckej ctižiadostivosti. Návrh bol zostavený na základe najlepšieho vedomia. Riadil som sa i podľa mapy anglickej admirality. Uznávam, že i táto mapa bola zostavená na základe maďarskej štatistiky, avšak práve tým dokazuje jej realitu. Tiež cirkevné štatistiky zo Sedmohradska potvrdzujú správnosť úradnej štatistiky. Je pravda, že pracovali maďarskí sčítací komisári, avšak medzi nimi boli prevažne učitelia a to z konfesionálnych škôl. Predložená mapa odpovedá etnografickému rozdeleniu. Maďari chcú jednať v priateľskej atmosfére a chcú prehĺbiť toto priateľstvo. Tu i tam ostali sice menšiny, avšak i s tým bolo počítané a maďarský návrh je až na niektoré malé diferencie reálny.
Tiso: Štatistiku z roku 1910 nemôžeme prijať vzhľadom na tehdajší režim. Otázky štatistických formulárov neboli správne. Bola predložená otázka: ako hovoríš najradšej a najlepšie a nebola položená otázka: ako hovoríš s tvojou matkou. Medzi touto štatistikou a skutočnosťou je veľký rozdiel. Túto otázku je treba postaviť na základ širšieho stredoeurópskeho riešenia. Je treba vybudovať organizáciu podunajských národov a zabezpečiť ich existenciu. Nás nevedie menšinová otázka. Postarali sme sa o zriadenie maďarských menšinových a nemeckých sekcií pri slovenskej vláde, dáme maďarské školy, sami sme cítili, čo to znamená a nechceme spáchať tie isté chyby. Režim, ktorý chce potláčať, sa zrúti a keby sme chceli potláčať, nerobili by sme politiku budúcnosti. Chápeme, že Trianon bolel, a preto nikto z nás nechce nový Trianon. Z tohto hľadiska sa majú veci preskúmať, je treba vymeniť menšiny, aby nedošlo k novému nedorozumeniu. Bratislava a Dunaj sú existenčnými záujmami Slovenska. Okolie Nových Zámkov a Pohronie majú zmiešané obyvateľstvo. V okolí Nitry rastie priemysel - a nieje to priemysel vojenský, ale civilný. Tento priemysel potrebuje cestu k Dunaju, a preto musí byť komárňanský prístav otvorený smerom k údoliam Nitry, Hronu a Váhu. Na tomto základe chceme jednať a podľa týchto záujmov majú byť stanovené hranice. Nechceme nikoho odnárodňovať, avšak i slovenský národ potrebuje cestu a priestor na voľné dýchanie.
Kánya: Hospodárska dohoda a spolupráca je, samozrejme, možná, avšak základnou otázkou je otázka národnostná, ináč by sme my neobstáli. V hospodárskych veciach môžeme spolupracovať, avšak hranice musia sa riadiť podľa zásady väčšín.
Tiso: Musíme našim expertom dať možnosť, aby zostavili plán. Máme maďarskú mapu z r. 1908, ktorá ukazuje iné hranice ako anglická štatistika. Musíme ich opraviť a k tomu potrebujeme čas.
Kánya: Trváme na národnostnom základe, avšak vo veciach hospodárskych sme ochotní jednať.
Tiso: My rozhodne nemôžeme úplne vylúčiť okolie Bratislavy.
Kánya: Ak sa nedohodneme, obrátime sa k veľmociam.
Tiso: I my môžeme naše stanovisko podoprieť vedecky.
Kánya: Tým sa jednanie môže pretiahnuť na tri mesiace.
Krno: Túto otázku neni možno však riešiť ani za tri dni.
Kánya: My sa musíme riadiť podľa praxe, a preto nemôžeme prijať termín troch mesiacov.
Tiso: Nejde tu o tri mesiace. Musíme však preskúmať návrh a vytvoriť protinávrh na základe národnostnom a hospodárskom. Neuzavrieme sa pred ďalším jednaním, avšak potrebujeme čas, aby sme mohli podať protinávrh.
Kánya: Koľko času potrebujete?
Tiso: Niekoľko dní, snáď týždeň.
Kánya: Je to mnoho. Musíme sa dívať na skutočné pomery. Jednak sa beztak preťahuje i teraz a neverím, že by sme to mohli prijať.
Teleki: Na základe hospodárskeho motívu by sme mali návrh na väčšie slovenské a rusínske územie a ztratili by sme viac Maďarov ako teraz. Situácia sa zmenila i následkom vysťahovalectva. Národnostná dohoda je ťažšia ako hospodárska. Hospodárske záujmy slovenského územia gravitujú na Dolnú zem. Mnohé údolia sú otvorené len na juh. O hospodárskych veciach môžeme sa priateľsky dohodnúť.
Kánya: Nemôže byť ani reči o tom, aby sme sa vzdali Nových Zámkov, Rimavskej Soboty, Berehova a Užhorodu.
Tiso: My potrebujeme hospodárske spojky.
Kánya: I o týchto hospodárskych spojkách sa môžeme dohodnúť.
Teleki: Náš nárok je hračkou voči tomu, čo urobili Nemci.
Kánya: O hospodárskych veciach môžeme sa dohodnúť priateľsky.
Tiso: I my chceme jednať priateľsky.
Kánya: Sú to čiste maďarské mestá, ako Košice a Nové Zámky. O tom rozhoduje veľká väčšina obyvateľstva.
Tiso: Ja kladiem dôraz na priateľský charakter jednania a dúfam, že Váš návrh nechce byť diktátom. Bol by však diktátom, keby som sa nemohol poradiť s odborníkmi.
Kánya: Páni sa mohli pripraviť a jestli sa nepripravili, to by bolo znamením, že chcú jednanie preťahovať. To by bol nepríjemný jav.
Tiso: My sme sa pripravili, avšak naši odborníci v tejto chvíli nie sú prítomní. Bez jednania s nimi nemôžeme rozhodovať.
Teleki: Môžu prísť sem.
Tiso: Chceme ich dať dohromady s vašimi odborníkmi.
Teleki: Som k dispozícii. Jestliže sa dalo pracovať v Ázii, i tu je to možné.
Kánya: Radi by sme pracovali rýchlo, a preto sme očakávali, že bude nám predložený hotový protinávrh.
Tiso: My sme neznali váš návrh vopred. Musím sa poradiť s odborníkmi, pretože ja sám by som nemohol povedať, aby sme hranice stanovili tak, či onak.
Kánya: Vaša odpoveď tvrdí o čiste maďarských krajoch, že sú „inacceptables". Za takých okolností nemôžeme jednať.
Tiso: Sám dobre znám pomery, a preto Váš návrh nemôžem prijať.
Kánya: U Nemcov ste to prijali.
Durčanský: Tam sa jednalo o národnosti a nie o materinskej reči.
Krno: Bol to diktát, ktorý ešte nieje definitívne riešený.
Kánya: Radšej by som videl priateľskú dohodu, avšak na základe rovnakých zásad. Preto treba objasniť, čo znamená slovo „inacceptable".
Tiso: To sa vzťahuje na základnú líniu maďarského nároku.
Kánya: Nemôžeme s tým súhlasiť, aby kraje s veľkou maďarskou väčšinou odpadli.
Durčanský: Právo ostáva právom, i keď ho Nemci neuznali. Hranice je treba stanoviť na klade reálnych zásad.
Kánya: Českú štatistiku nemôžeme prijať, poneváč tu je dokonalý rozpor.
Durčanský: Pozrime sa teda na staré maďarské štatistiky. Prečo sa neberie ohľad na štatistiku z roku 1880?
Kánya: Za základ bola prijatá štatistika z roku 1910. Takto sa špatne vyjednáva, pretože sa jedná o čiste maďarské mestá.
Pataky: Berehovo je čiste maďarské mesto.
Krno: Chceme sa dohodnúť rýchlejšie, než za 3 mesiace, našu dobrú vôľu sme ukázali symbolickým odstúpením dvoch miest.
Kánya: Termín „inacceptable" sa vzťahuje veľmi rozhodne na maďarské mestá.
Krno: Nechceme zavrieť dvere jednania a sme ochotní vyjednávať.
Kánya: Je to pekná fráza, ale nieje to základ prejednanie.
Krno: Tvrdíme, že maďarský návrh je tu i tam neprijateľný a o týchto veciach môžeme jednať. O Bratislave ovšem nedá sa jednať.
Tiso: Za takýchto podmienok by sme vôbec nemohli meritórne jednať. Vôbec by sme nemohli našej verejnosti sdeliť, že sme kapitulovali pri prvom kroku.
Kánya: Výraz „inacceptable" sťažuje našu situáciu. Dlho nemôžeme čakať. U nás rastie nervozila verejnosti a tu máme dojem, že ide o preťahovanie jednania.
Tiso: Taký úmysel nemáme. Váš návrh má povahu diktátu a na to nieje právny základ. Medzi nami nebola vojna.
Kánya: My sme chceli vybudovať základy pre lepší pomer v budúcnosti, avšak vaša odpoveď nesvedčí o podobnej snahe.
Tiso: Váš návrh je neprijateľný.
Krno: To je podstata našej odpovede.
Kánya: Prečo ste tam uviedli čiste maďarské mestá? My nepodávame ultimátum, avšak maďarská verejnosť nepochopí, že každý dostal všetko, len my nie.
Tiso: Dostal som telegramy z týchto krajov s protestom proti ich odstúpeniu.
Kánya: íja by som mohol ukázať telegramy, ktoré som dostal.
Tiso: Ja som nič podobného nearanžoval.
Krno: Keď sme sem cestovali, obyvateľstvo na nádražiach demonštrovalo a protestovalo proti odlúčeniu.
Wettstein: Chvalkovský mi povedal, že nastala nová situácia.
Tiso: Čokoľvek sľúbili v Prahe, pred vami je vláda slovenská.
Wettstein: Ja som bol akreditovaný pri vláde československej. Táto vec sa musí objasniť. Nevidíme dobrú vôľu. Odlúčenie maďarských miest vytvorí novú priepasť a nerieši problémy.
Tiso: Žiadame týždeň pre našich odborníkov, potom predložíme návrh na základe našich dát.
Teleki: Musíte hľadať iný základ. Sama československá štatistika dokazuje, že v Bratislave 71 000, v Komárne 8 300, v Košiciach 30 000 obyvateľov neni autochtónnym živlom. Sú to cudzinci. Podobne je tomu i v Nitre. Sú to českí úradníci a iní ľudia. Odporučujem, aby odborníci prišli sem, zavolajte ich telegraficky. Vec môžeme prejednať počas niekoľkých dní. Priame jednanie je rýchlejšie a ľahšie. Dopisovaním sa vec predĺži a to nevedie k úspechu.
Tiso: Predbežne majú delegáti a experti pracovať separátne, potom spoločne. Do soboty môžu byť experti hotoví a v pondelok môžeme jednať ďalej.
Teleki: Experti zaiste sú pripravení. Jestli sa zídeme a vymeníme si názory, jednanie bude zrýchlené. I my máme po ruke celý československý materiál.
Tiso: Veľká časť našich odborníkov je zamestnaná inde.
Kánya: Tieto metódy veľmi dobre poznáme. Prečo neprišli sem odborníci?
Tiso: Boli už delegovaní a vyrozumení. Niektorí sú na ceste, iní konajú vojenskú službu. Všetci sú vyrozumení a prídu. V prípade potreby pôjdu trebárs i do Budapešti, avšak je treba s nimi jednať.
Kánya: Nemôžem dať súhlas na odklad.
Teleki: Keby ihneď prišli, mohli by sme veľmi ľahko jednať.
Kánya: My vlastne nemáme tu čo hľadať. Čakali sme, že dostaneme Váš protinávrh. Ináč nemôžem prevziať zodpovednosť.
Tiso: Protinávrh bude. Nebolo však možné v tak krátkej dobe ho predložiť.
Kánya:
Teleki predložil návrh, môžeme o ňom jednať.
Teleki: Nech prídu sem ihneď vaši experti. Zavolajte ich od vojska. Ja mám po ruke celý československý materiál a dám ho k dispozícii. Mám tu váš štatistický materiál i z roku 1930. Hneď môžeme zahájiť jednanie s vašimi expertami.
Tiso: Našich expertov zavolám, avšak nemôžeme určiť termín.
Teleki: Zavolajte ich telefonicky, zajtra tu môžu byť.
Wettstein: Vedeli ste predsa, že bude jednané o územných veciach a máte poverenie od česko-slovenskej vlády.
Tiso: Nechceme také hranice, ktoré zaberajú slovenské mestá.
Teleki: O týchto veciach môžeme jednať ihneď zajtra.
Tiso: Zajtra môžu jednať odborníci.
Kánya: Vidím, že chcete predlžovať jednanie. Ja nemôžem prevziať zodpovednosť.
Wettstein: Preťahovanie ohrozuje celú situáciu.
Tiso: Ja som dostal poverenie v piatok a vtedy ihneď som zostavil komisiu.
Kánya: Pýtam sa, či sú vyhliadky na jednanie?
Tiso: Sú.
Kánya: Chceme znať váš protinávrh a ihneď zajtra môžeme zahájiť jednanie, v ktorom môžeme pokračovať i po obede.
Tiso: Beží ovšem o to, aby sme dostali prijateľný návrh.
Kánya: Je nepochopiteľné, že nemáte hotový materiál.
Wettstein: Čo ste chceli nám navrhnúť, keď ste zahájili s nami jednanie?
Kánya: My sme čakali, že dostaneme hotové propozície. Dohodnime sa aspoň v tom, že ihneď zajtra začnú spoločné porady expertov.
Tiso: Nieje prítomný ani delegát Podkarpatskej Rusi.
Kánya: Radi by sme vedeli, čo sa tu vlastne robí.
Tiso: Predovšetkým naši experti musia veci prejednať interne.
Wettstein: Už týždeň je tomu, že viete, o čom sa bude jednať. Musíte mať dajaké plány.
Teleki: Beží o čisté etnické veci a tu všetko musí byť hotové i u vás. Základom je sčítanie ľudu z roku 1910.
Tiso: Zajtra zahájíme porady a akonáhle budeme hotoví, podáme vám správu.
Teleki: Zajtra po obede už môže zasadať plénum.
Tiso: Nemáme proti tomu námietky, aby zajtra o 15. hodine boli spoločné porady delegátov.
Kánya: Jestli uvidíme, že je tu základ k jednaniu, môžeme jednať. Není-li však základu, potom jednanie nemá zmysel, slovom, zajtra doobeda budú sa konať porady expertov, po obede bude plenárna schôdza.
Tiso: Dobre. Doobeda budú jednať experti a akonáhle budú mať hotový a prijateľný návrh, budeme o ňom jednať v pléne.
Kánya: Musíme vedieť, či váš návrh je prijateľný. Rozhodne žiadam rýchle jednanie, inak mám podozrenie, že vy nechcete vlastne vyjednávať.
Teleki: Teda zajtra doobeda o deviatej bude spoločné zasadanie expertov obidvoch delegácií a potom o 15. hodine môže sa konať ďalšia plenárna schôdza delegátov.
Kánya: Uvidíme, či je tu možnosť dohody. My rozhodne nechceme robiť zbytočné ťažkosti.
Tiso: I u nás je ochota.
Kánya: Zajtra uvidíme, na čom sme. Nie sú-li vyhliadky, ďalšie jednanie nemá zmysel. My sme to rozhodne tak predstavovali, že odborníci prídu s hotovými návrhmi, ktoré spoločne prejednajú. Neni možné jednanie preťahovať celý týždeň. Ak sa nedohodneme, budú rozhodovať iní.
Tiso: Bez nás a proti nám. To by bol nový Trianon.
Kánya: I ja by som radšej videl dohodu.

Tým bola schôdza ukončená.

Pramene[upraviť]

AMZV ČR, PrS, kart. 61,fasc. l, č. 143.386/V1-4/38. Kópia, strojopis. SNA, SL, karí. 72, bez č. Kópia, strojopis. DIMK, II., s. 747 - 750.

Citované podľa[upraviť]

  • Ladislav Deák, Viedenská arbitráž 2. november 1938 Dokumenty I. (Matica slovenská Martin 2002)