Telegram generálneho sekretára Československej národnej rady Edvarda Beneša prezidentovi Československej národnej rady Tomášovi Garriguovi Masarykovi, 13. september 1918

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Telegram generálneho sekretára Československej národnej rady Edvarda Beneša prezidentovi Československej národnej rady Tomášovi Garriguovi Masarykovi, 13. september 1918
Licencia PD old 70

Originálne znenie[upraviť]

Prière de faire publier dans tous les journaux et agences le mardi matin déclaration suivante:

The Japanese government has issued on the ninth of September the following declaration:

The Japanese government has noted with deep sympathy and interest the just aspirations od the Czecho-Slovak[1] people to exact free and independent national existence. These organizations have consciously been made manifest in their determined and well organized efforts to arrest the progress of the Germanic aggressive policy. In these circumstances the Japanese government are happy to regard the Czecho-Slovak[2] army as allied and belligerent army waging regular warfare against Austria-Hungary and Germany and to recognize the right of the Czecho-Slovak national council to exercise the supreme control over that army. They[3] are further prepared to enter into communication with the duly authorized representatives of the Czechoslovak National Council whenever necessary on all matters of mutual interest to the Japanese and Czechoslovak forces in Siberia.[4][5]

Cette déclaration doit être publiée matin simultanément dans tous les pays alliés.

Signé: Benes[6]

Slovenský preklad[upraviť]

Prosím, publikovať vo všetkých novinách a agentúrach v utorok ráno nasledovné vyhlásenie:

Japonská vláda vydala deviateho septembra nasledujúce vyhlásenie:

Japonská vláda s hlbokým pochopením a záujmom berie na vedomie len ašpirácie Česko-Slovenského národa na slobodnú a nezávislú národnú existenciu. Tie boli vedome manifestované ich odhodlaným a dobre zorganizovaným úsilým zastaviť postup nemeckej agresívnej politiky. Za týchto okolností japonská vláda s radosťou považuje Česko-Slovenskú armádu ako spojeneckú a spolubojujúcu armádu vedúcu regulérnu vojnu s Rakúsko-Uhorskom a Nemeckom a uznáva právo Česko-Slovenskej národnej rady uplatňovať vrchné velenie nad touto armádou. Sú ďalej pripravení pristúpiť ku komunikácii s riadne poverenými zástupcami Československej národnej rady kedykoľvek to bude nevyhnutné na základe o japonské a československé vojská na Sibíri.

Toto vyhlásenie musí byť uverejnené súčasne vo všetkých spojeneckých krajinách.


Podpísaný: Beneš

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

 • Hájková, Dagmar – Šedivý, Ivan (Eds.). Korespondence : T. G. Masaryk – Edvard Beneš : 1914–1918. Masarykův ústav AV ČR, 2004. 353 s. ISBN 8087782062, s. 227.
  • Prameň: Archív Ústavu Tomáša Garrigua Masaryka (AÚTGM), fond (f.) Tomáš Garrigue Masaryk (TGM), VIII-15 1/48, VIII-15 k/95. Opis došlého telegramu, strojopis.
  • Prameň: Vojenský ústřední archiv (VÚA) – Vojenský historický archiv (VHA), f. Československá národní rada (ČSNR) Paříž, korespondence odeslaná, číslo škatule 22, inventárne číslo 3416/1. Opis, strojopis.

Poznámky[upraviť]

 1. V opise uloženom v Archíve Ústavu Tomáša Garrigua Masaryka je miesto spojovníka uvedená hviezdička (poznámka d) na s. 277 v publikácii Hájkovej a Šedivého)
 2. V opise uloženom v Archíve Ústavu Tomáša Garrigua Masaryka je miesto spojovníka uvedená hviezdička (poznámka d) na s. 277 v publikácii Hájkovej a Šedivého)
 3. Myslí sa japonská vláda
 4. V odseku je citovaná nóta veľvyslanca Japonska S. Čindy generálnemu sekretárovi ČSNR E. Benešovi z 9. septembra 1918, ktorou sa oznamuje uznanie ČSRN zo strany japonskej vlády.
 5. Hájová a Šedivý uvádzajú: „Přestože není na opise výslovně uvedeno, že se jedná o telegram určený Masarykovi, zařazujeme ho, neboť a) obsah svědčí, že jej Beneš sděloval T. G. Masarykovi, b) na opise připojena poznámka J. Císaře, který byl v Americe Masarykovým sekretářem, c) telegram je uložen v Masarykové písemné pozůstalosti společně s ostatními Benešovými dopisy.“ (poznámka a) na s. 277). Ďalej uvádzajú, že telegram je datovaný poznámkou „Received September 13/18“ (poznámka b) na s. 277).
 6. Na opise rukopisný prípis: „Obstarám zde Associated Press a ostatní novinářské agencie; na uterý ráno. Císař“ (poznámka e) na s. 227 v publikácii Hájkovej a Šedivého) – autorom poznámky Jaroslav Císař