Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51 zo dňa 25. mája 1945 o rozpustení a zakladaní spolkov

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51 zo dňa 25. mája 1945 o rozpustení a zakladaní spolkov
Licencia PD SK

Citované podľa: Štefan Šutaj, Peter Mosný, Milan Olejník, Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku (Veda, vydavateľstvo SAV Brat 2002)

Slovenská národná rada uzniesla sa na tomto nariadení:

 • §1 Na území vrátenom z Maďarska rozpúšťajú sa všetky spolky a aké koľvek združenia zriadené podľa všeobecných predpisov o spolkoch.
 • §2 Na ostatnom území Slovenska rozpúšťajú sa všetky spolky a akékoľvek združenia zriadené podľa všeobecných predpisov o spolkoch, vyjmúc tie, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. V prípade pochybnosti, či sa má spolok rozpustiť, rozhodne o povahe spolku Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné.
 • §3 Všetky spolky a akékoľvek združenia, ktoré boli zriadené podľa všeobecných predpisov o spolkoch a neboli týmto nariadením rozpustené, sú povinné upraviť svoje stanovy tak, aby boli prosté akýchkoľvek prvkov, snáh alebo smerov fašistických, protiľudových a protidemokratických, a aby zodpovedali terajším právnym a ľudovodemokratickým pomerom. Takto upravené stanovy treba predložiť najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na schválenie Povereníctvu Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné prostredníctvom okresného národného výboru. Spolok, ktorý stanovy v predpísanom termíne nepredloží, považuje sa za rozpustený podľa tohto nariadenia.
 • §4 Nové spolky možno zriadiť iba so schválením Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné, ktorému prislúcha vo veciach spolkových kompetencia bývalého Ministerstva vnútra, najmä podľa nariadenia č. 1508/1875 B. M., vládneho nariadenia č. 140/1939 SI. z. a § 22 zákerná č. 50/1944 SI. z.
 • §5
  • (1) Majetky rozpustených spolkov prechádzajú na štát do Kultúrno-sociálneho fondu, zriadeného vládnym nariadením č. 125/1939 SI. z.
  • (2) Štát ručí za pasíva do výšky aktívneho majetku.
  • (3) Kultúrno-sociálny fond nie je samostatným právnym subjektom. Spravuje ho Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné, ktoré rozhoduje aj o jeho použití na ciele uvedené v § 2 ods. l vládneho nariadenia č. 125/1939 SI. z. (podpora kultúrnych, telovýchovných, sociálnych a dobročinných cieľov na území Slovenska).
  • (4) Pokiaľ do tohto fondu vplynie majetok rozpustených spolkov na území vrátenom z Maďarska, použije sa ho v prvom rade na podporu cieľov uvedených v ods. 3 na tomto území.
 • §6
  • (1) K likvidácii majetkov rozpustených spolkov ustanoví súd na návrh Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné alebo ním určeného orgánu opatrovníka, ktorý sa za kontroly súdu postará predovšetkým o usporiadanie finančných vecí toho-ktorého spolku (aktív a pasív). Čistý zvyšok imania vydá Povereníctvu Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné pre Kultúrno-sociálny fond.
  • (2) V jednoduchších prípadoch netreba opatrovníka navrhnúť, ale likvidáciu prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné, prípadne ním určený orgán.
  • (3) Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné určí, ktoré hnuteľné alebo nehnuteľné veci majú byť pre Kultúrno-sociálny fond ponechané in nátura a ktoré sa majú v likvidácii speňažiť v prospech fondu.
 • §7 Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné.

Šmidke v. r.

Dr. Lettrich v. r.

PRÍLOHA k nariadeniu Slovenskej národnej rady č. 51/1945 Zb. n. SNR[upraviť]

Ustanovením § 2 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 51/1945 Zb. n. SNR nie sú rozpustené slovenské spolky a ich odbočky (miestne skupiny), respektíve včlenené spolky zväzové:

 • I. náboženské: katolícke a evanjelické, pravoslávne, gréckokatolícke a židovské,
 • II. dobročinné, pohrebné, vzájomne podporné, bytové včítane tých, ktoré udržiavajú internáty,
 • III. Matica slovenská, Živena, Slovenská liga, spolky muzeálne, vedecké a umelecké, spevácke a hudobné, divadelných ochotníkov, Združenie vysokoškolsky vzdelaných žien, spolky filatelistické, Slovenský šachový zväz, Klub slovenských turistov a lyžiarov,
 • IV. spolky vinohradnícke, včelárske, pre chov ošípaných, pre chov domáceho zvieractva, Zväz pasienkových spoločenstiev, Slovenská ovocinárska spoločnosť, Zväz loveckých ochranných spolkov, Zväz slovenských pestovateľov tabaku, Zväz ľanárov a konopárov,
 • V. Zväz spolkov chovateľov poštových holubov,
 • VI. spolky hasičské,
 • VIL Združenie slovenských legionárov, Združenie slovenských dobrovoľníkov z r. 1918 - 1919, Zväz vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika,
 • VIII. športové spolky, pokiaľ neboli nijako zviazané s rozpustenými politickými stranami a organizáciami.