Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 50 zo dňa 5. júna 1945 o národnej správe

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Citované podľa: Štefan Šutaj, Peter Mosný, Milan Olejník, Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku (Veda, vydavateľstvo SAV Brat 2002)


Slovenská národná rada uzniesla sa na tomto nariadení:

 • §1 Všetok majetok osôb štátne nespoľahlivých, nachádzajúci sa na území Slovenska, sa štátom zaisťuje a dáva sa pod národnú správu.
 • §2
  • (1) Štátom sa ďalej zaisťuje a dáva sa pod národnú správu, vyjmúc hnuteľného a nehnuteľného pôdohospodárskeho majetku, ako aj zvrškov a bytového zariadenia vôbec, všetok majetok, ktorý bol nadobudnutý buď podľa fašistických právnych noriem o národnej, rasovej alebo politickej perzekúcii, buď súkromnoprávnou zmluvou uzavretou po 29. septembri 1938 pod tlakom okupácie alebo národnej, rasovej alebo politickej perzekúcie, a to aj vtedy, keď takýto majetok bol prevedený na osoby tretie.
  • (2) Národná správa podľa tohto paragrafu nemá sa uvaliť na majetky, ktoré spôsobom uvedeným v ods. l nadobudol štát alebo iné verejnoprávne korporácie a ústavy, ak tieto majetky slúžia štátnym alebo iným verejným účelom.
 • §3 Štátom sa majú zaistiť a dať pod národnú správu tiež všetky majetkové podstaty a podniky (závody), u ktorých toto opatrenie vyžadujú celkové verejné alebo hospodárske záujmy, najmä, ak ide o majetkové podstaty, podniky alebo závody opustené alebo také, ktoré sú v držbe, nájme alebo správe osôb nepriateľských a štátne nespoľahlivých.
 • §4 Za osoby štátne nespoľahlivé sa považujú:
  • a) osoby národnosti nemeckej alebo maďarskej, pokiaľ nepreukážu, že sa aktívne zúčastnili boja proti Nemecku alebo Maďarsku, alebo že závažne prispeli k tomu, aby bola znovu nadobudnutá sloboda Československej republiky a slovenského a českého národa,
  • b) osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom spolupôsobili pri rozbití a okupovaní Československej republiky alebo jej častí, pri potlačení demokratických slobôd zavedením fašistického režimu, alebo tomu napomáhali, ktoré počas rozbitia a okupácie Československej republiky akýmkoľvek spôsobom aktívne podporovali fašistický režim alebo nemeckých a maďarských okupantov a ktoré trvanie fašistického režimu alebo nemeckej alebo maďarskej okupácie snažili sa akýmkoľvek spôsobom, najmä marením a potlačovaním oslobodeneckého boja slovenského a českého národa, predĺžiť. Za takéto osoby treba považovať najmä význačnejších politických činiteľov fašistického režimu, význačných činiteľov a funkcionárov akýchkoľvek fašistických spolkov a organizácií a ďalej tie osoby, ktoré úmyselne a vedome pomáhali v bankových, priemyselných, obchodných, pôdohospodárskych a podobných podnikoch a hospodárskych a ústavoch všetkého druhu nemeckému alebo maďarskému vedeniu vojny.
 • §5 Za štátne nespoľahlivé z osôb právnických sa považujú tie, ktorých správne orgány vykonávali činnosť uvedenú v § 4 písm. b), alebo v ktorých kapitálovú alebo majetkovú účasť vlastnia alebo majú v držbe osoby uvedené v § 4.
 • §6 Pre posúdenie príslušnosti k nemeckej alebo maďarskej národnosti je rozhodujúci najmä jazyk užívaný v rodinnom styku alebo príslušnosť k maďarskej alebo nemeckej politickej strane po 6. októbri 1938, alebo priznanie národnosti pri poslednom sčítaní ľudu.
 • §7 Národnú správu uvaľuje:
  • a) u podnikov banských a hutných povereník Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod;
  • b) u podnikov priemyslových, obchodných, živnostenských a iných výrobných
   • 1. pri počte zamestnancov do 20, ak obrat neprevyšuje 1,000.000 K, národný výbor,
   • 2. pri počte zamestnancov do 50, ak obrat neprevyšuje 3,000.000 K, okresný národný výbor,
   • 3 pri vyššom počte zamestnancov alebo vyššom obrate, ak ide o priemysel potravín a nápojov a vo výkupných organizáciách povereník Slovenskej národnej rady pre výživu a zásobovanie a vo všetkých ostatných prípadoch povereník Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod; pri určovaní počtu zamestnancov rozhoduje normálna prevádzka z roku 1943; pri obrate treba rozumieť obrat za rok 1943;
  • c) u obytných domov a stavebných parciel, pokiaľ nie sú príslušenstvom živnostenského alebo pôdohospodárskeho podniku, národný výbor;
  • d) u všetkých ostatných majetkov okrem pôdohospodárskych a lesných majetkov
   • 1. pri hodnote majetkovej podstaty do 100.000 K národný výbor,
   • 2. do 500.000 K okresný národný výbor,
   • 3. pri vyššej hodnote príslušný povereník Slovenskej národnej rady.
 • §8 Rozhodnutie podľa § 7 písm. a) a b) na návrh závodného výboru (závodnej rady) a po vyjadrení národného výboru.
 • §9 Ak hrozí nebezpečie zo zameškania, najmä ak ide o majetok alebo podnik opustený, alebo ak zasahujú do majetkovej podstaty alebo podniku osoby nepriateľské alebo štátne nespoľahlivé, sú okresné národné výbory oprávnené i pri príslušnosti iného orgánu v zmysle § 7 menovať dočasného národného správcu až do rozhodnutia príslušného orgánu podľa § 7.
 • §10
  • (1) Príslušný povereník Slovenskej národnej rady môže, ak to vyžaduje verejný záujem, zmeniť rozhodnutie národného výboru alebo okresného národného výboru o uvalení národnej správy alebo o menovaní národných správcov a urobiť iné opatrenia. Pred takýmto opatrením musí však vypočuť príslušný národný výbor, prípadne okresný národný výbor.
  • (2) Príslušný povereník Slovenskej národnej rady urobí tiež potrebné opatrenia na uvalenie národnej správy tam, kde príslušný národný výbor alebo okresný národný výbor tak neučinil.
 • §11
  • (1) Dočasná národná správa sa uvalí na všetky družstvá na dobu, kým členstva družstiev si nezvolia podľa stanov nové správne orgány.
  • (2) Dočasnú národnú správu uvaľuje národný výbor u družstiev, ktorých pôsobnosť nepresahuje obvod obce alebo mesta; okresný národný výbor u družstiev, ktorých pôsobnosť presahuje obvod obce alebo mesta, avšak nepresahuje obvod okresu; u ostatných družstiev, ak ide o družstvá stavebné a bytové, povereník Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť, ak ide o družstvá pre pôdohospodársku prvovýrobu, povereník Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu a ak ide o ostatné družstvá, povereník Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod.
  • (3) Dočasná národná správa pred prevedením volieb nových správnych orgánov podľa ods. l je povinná preveriť členov družstva z hľadiska politickej a národnej spoľahlivosti a preskúmať aj spôsob nadobudnutia členských podielov.
  • (4) Dočasná národná správa podľa tohto paragrafu sa nezavedie tam, kde už bola alebo má sa zaviesť podľa § 5.
 • §12 Príslušný povereník Slovenskej národnej rady môže v zmysle §§ l až 5 uvaliť národnú správu tiež na verejnoprávne korporácie, záujmové a hospodárske organizácie a ústavy.
 • §13
  • (1) Výmer o uvalení a zrušení národnej správy, o ustanovení a odvolaní národných správcov treba vydať písomne.
  • (2) Odpis výmeru má sa hneď doručiť príslušnému povereníctvu Slovenskej národnej rady.
 • §14 Na základe výmeru vydaného podľa § 13 vykoná z úradnej moci
  • a) u nehnuteľností príslušný pozemnoknižný súd zápis poznámky národnej správy v pozemkových knihách,
  • b) u banských oprávnení príslušný súd respektíve úrad zápis poznámky národnej správy v banských knihách a záznamoch,
  • c) u železničných telies príslušný súd zápis poznámky národnej správy v železničných knihách,
  • d) u podnikov, závodov zapísaných do firemného registra príslušný firemný súd zápis národnej správy a mena správcu, prípadne správcov do firemného registra.
 • §15
  • (1) Národným správcom možno ustanoviť len osobu národne a štátne spoľahlivú, s patričnými odbornými a praktickými znalosťami. Pri výbere národných správcov má sa prihliadnuť ku schopným zamestnancom závodov.
  • (2) Národným správcom zásadne nemá byť ustanovený ani dlžník, ani veriteľ majetkovej podstaty, podniku (závodu).
  • (3) Národným správcom nemožno menovať člena vlády Československej republiky, člena alebo povereníka Slovenskej národnej rady.
  • (4) Národným správcom nemožno menovať ani člena národného výboru, ani úradníka orgánu príslušného podľa § 7.
 • §16 Ak to vyžaduje rozsah a veľkosť majetkovej podstaty alebo podniku, môže orgán príslušný podľa § 7 menovať za národného správcu zbor, najviac 5-členný.
 • §17 Pred nastúpením úradu zloží národný správca sľub orgánu príslušnému podľa § 7, že bude plniť svoje povinnosti svedomito, so starostlivosťou riadneho hospodára a v súlade s hospodárskymi a inými verejnými záujmami.
 • §18 Pri výkone svojej funkcie má národný správca postavenie verejného orgánu.
 • § 19 Všetky právne úkony majiteľov, držiteľov, nájomcov a správcov majetkov daných pod národnú správu, týchto majetkov sa týkajúce, vykonané po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sú neplatné. Doterajší majitelia, držitelia, nájomci a správcovia majetkov daných pod národnú správu nesmú zasahovať do konania národného správcu.
 • §20
  • (1) Národný správca spravuje majetok daný pod národnú správu a zastupuje ho navonok. K úkonom osobitnej dôležitosti potrebuje súhlas orgánu príslušného podľa § 7.
  • (2) Národný správca je povinný konať so starostlivosťou riadneho hospodára a je zodpovedný za škodu, ktorá by vznikla zo zanedbania jeho povinností.
 • §21 Orgán príslušný podľa § 7 dozerá na činnosť národného správcu. Národný správca je povinný tomuto orgánu skladať zo svojho hospodárenia účty v lehotách mu určených a podať kedykoľvek potrebné alebo vyžiadané správy a vysvetlenia.
 • §22 Národný správca má nárok na náhradu hotových výdavkov a na odmenu, ktorej výšku určuje orgán príslušný podľa § 7 podľa smerníc dohodnutých a vydaných príslušnými povereníctvami Slovenskej národnej rady. Tieto náklady idú na ťarchu spravovanej podstaty.
 • §23
  • (1) Proti rozhodnutiu národného výboru je prípustné odvolanie k okresnému národnému výboru, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou.
  • (2) Proti prvostupňovému rozhodnutiu okresného národného výboru je prípustné odvolanie k príslušnému povereníkovi Slovenskej národnej rady, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou.
  • (3) Odvolanie nemá odkladný účinok.
  • (4) Sťažnosť na Najvyšší správny súd sa nepripúšťa.
 • §24 Ak nejde o čin prísnejšie trestný, potresce sa pre prečin trestom na slobode do 5 rokov a peňažným trestom do 10 miliónov K, prípadne úplným alebo čiastočným konfiškovaním majetku.
  • a) každý, kto poruší alebo obíde ustanovenia tohto nariadenia, najmä ten, kto ruší alebo znemožňuje oprávnenú činnosť národného správcu,
  • b) národný správca, ak poruší úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti niektorú z povinností uložených mu predchádzajúcimi ustanoveniami.
 • §25 Zrušuje sa nariadenie Slovenskej národnej rady č. 11/1944 Zb. n. SNR.
 • §26 Ustanoveniami tohto nariadenia nie je dotknutá platnosť nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 4/1945 Zb. n. SNR.
 • §27 Toto nariadenie vykoná Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady.

Šmidke v. r.

Dr. Lettrich v. r.