Nariadenie župana Samuela Zocha o premenovaní ulíc, námestí a iných verejných priestorov Bratislavy a o poslovenčení firemných tabúľ z 29. júna 1919

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Nariadenie župana Samuela Zocha o premenovaní ulíc, námestí a iných verejných priestorov Bratislavy a o poslovenčení firemných tabúľ z 29. júna 1919
Autor Samuel Zoch
Zdroj Bratislava, hlavné mesto Slovenska. Pripojenie Bratislavy k Československej republike roku 1918-1919 (Obzor Brat. 1977)
Licencia PD SK

9993/1919.

Bratislava, 29. červňa 1919.

Nariadenie.

Na základe nariadenia Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko č. 3285 zo dňa 24. červňa ustanovujem nasledovné:

  1. Všetky pomenovania ulíc, námestí, sadov, verejných a súkromných podnikov, dľa mien členov bývalého panovníckeho rodu Habsburského, ďalej dľa mien panovníckych rodín nepriateľských štátov a dľa mien všetkých tých, ktorí sa vyznačovali nepriateľstvom proti československému národu je zakázané. — Zakázané sú i pomenovania dľa dejov a udalostí, ktoré značia uponíženie československého národa. Všetky takéto názvy musia byť v čím najkratšom čase premenené dľa podrobnej úpravy danej patričným úradom a premeny tieto musia byť Županskému úradu v najkratšom čase ku schváleniu predostreté.
  2. Všetky privátne a verejné podniky, ktoré majú vo svojom pomenovaní niečo takého, čo upomína na spojenie s bývalým Uhorskom alebo Rakúskom, musia zo svojho pomenovania vynechať a premeniť ho tak, aby to zodpovedalo dnešnému štátoprávnemu položeniu. — O čom majú Župný úrad hneď upovedomiť.
  3. Všetky vývesy, tabule, označenia firiem atď., či verejné a či súkromné, musia byť i v slovenskej reči a síce tak, aby slovenská reč bola na prvom mieste a aby inorečový nápis nebol väčší, ako je slovenský. — Súkromné podniky (krem účastinárskych spoločností a družstiev) v obciach niže 4000 obyvateľov, ktoré sú čisto maďarské, alebo čisto nemecké, nemusia mať slovenský nápis. — V obciach, ktorých úradnou rečou je v smysle môjho nariadenia zo dňa 1254/1919 výlučne reč slovenská, sú inorečové vývesy a nápisy neprípustné. V tomto bode označené premeny nápisov majú byť prevedené tak, že do 30. júla musí byť každý nápis a vyves dočasným spôsobom doplnený slovenským textom, trvalé a riadne premenenie vývesov a nápisov má byť prevedené do 31. augusta b. r. Aby slovenský text v nápisoch bol správny, povinný ho je každý predložiť pred upotrebením k revízii a síce v meste Bratislave prekladateľskému oddeleniu na mestskom dome, zo župy ale Županskému úradu v Bratislave. Kto túto revíziu premešká a vyvesený nápis by nebol správny, bude povinný na oslovenie vrchnosti nápis dať opraviť.
  4. Prevedenie tohoto nariadenia budem čím najprísnejšie kontrolovať. Tým, ktorí by nariadeniu nevyhoveli, nápisy dám na ich trovy vyhotoviť a budú priestupkové stíhaní.

Samuel Zoch, župan a vládny komissár.

Pramene: AMB, Bratislava. Plagáty a drobná tlač z 29. júna 1919. Originál, plagát, tlač.

Poznámky: Text plagátu je trojrečový: slovenský, nemecký a maďarský.