Akčné opatrenia na riešenie súčasnej situácie, prijaté na mimoriadnom zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 26. – 27. novembra 1989

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Akčné opatrenia na riešenie súčasnej situácie, prijaté na mimoriadnom zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 26. – 27. novembra 1989
Autor Komunistická strana Slovenska
Zdroj Pravda, 28. U. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod Ed. V. Hlavová, J. Žatkuliak (LIC Brat. 2002)

Zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, uskutočnené 26. a 27. novembra 1989 posúdilo súčasnú politickú situáciu na Slovensku. Všetci účastníci tohto zasadania si plne uvedomujú, že strana a celá naša spoločnosť stoja na historickej križovatke, pred riešením osudovo významných úloh.

Vlna emócií, ale aj nenávisti, ktorá sa zdvihla proti komunistickej strane, je sprievodným javom hlbokej politickej krízy. Ústredný výbor KSS posúdil súčasný stav spoločnosti a poukázal na príčiny, ktoré viedli k súčasnej situácii. Podrobil kritike chyby, ktoré spôsobili oslabenie spojenia strany s pracujúcimi, nedostatočné uspokojovanie ich záujmov a túžob, neochotu hovoriť ľuďom vždy plnú pravdu a spolu s nimi nachádzať správne východiská riešenia problémov.

Nerešpektovanie mnohých základných princípov politického vedenia a ideologického pôsobenia viedlo k strate dôvery, ktorou strana disponovala medzi masami vďaka dlhoročnému statočnému a hrdinskému proti kapitálu, za národné oslobodenie, v boji o politickú moc pred Víťazným februárom i v čase budovania socializmu.

Komunisti na Slovensku si s plnou vážnosťou uvedomujú, že obnova skutočnej, neformálnej autority strany bude ťažká, neobyčajne náročná. Vyžaduje si dôsledne prekonať všetky deformácie socializmu a pozostatky administratívno-direktívneho riadenia, nadviazať na všetko pozitívne z minulosti a prebojúvať revolučnú obnovu socializmu. Nemáme inú cestu ako obrodiť stranícke rady, ak chceme presvedčiť o vysokej zodpovednosti za osudy našich národov, za socializmus v našej domovine.

V tejto zložitej dobe sa musí zmeniť i naše chápanie podstaty socializmu ako spoločnosti modernej, vysokovýkonnej, demokratickej a humánnej.

Strana musí zintenzívniť svoj vplyv na spoločenské dianie - uplatňovať ho výlučne politickými prostriedkami. Našou politikou je presviedčať a získavať pracujúcich, príslušníkov našich národov a národností, zápasiť za uspokojovanie ich oprávnených záujmov a potrieb. Naším najvyšším poslaním je služba ľudu. Jasným akčným programom a jeho dôsledným plnením sa budeme usilovať o dôveru celej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že cesta k tomu vedie cez demokratický dialóg, dialóg bez predsudkov, dialóg so všetkými, ktorým leží na srdci osud socialistického Československa, so všetkými, ktorí si vážia jeden druhého, zodpovedne sa usilujú o všeobecnoprospešné ciele, o optimálne východiská zo súčasnej situácie, o ďalšie napredovanie našej vlasti.

Najaktuálnejšou úlohou najbližších dní je preniesť tento dialóg na koaličnú platformu Národného frontu, štátnych orgánov, dať mu konkrétne zameranie, s cieľom znížiť napätie v spoločnosti a vytvoriť priestor na riešenie naliehavých úloh. To sa týka všetkých článkov politického systému. Všetky štruktúry už vyslovili svoje stanoviská a je najvyšší čas, aby sa ďalej dialóg viedol vecne a s konkrétnou zodpovednosťou.

Žiadame komunistov, aby v tomto duchu podnikli konkrétne kroky. Z mimoriadnych zasadaní ÚV KSS a zasadaní ÚV KSS vyplýva náš prístup pre dialóg.

 1. Nedeklamovať vedúcu úlohu strany ústavne ani inak, ale uskutočňovať ju v zápasoch za záujmy ľudu, našich národov a národností.
 2. V záujme budovania právneho štátu zapracovať do pripravovaného návrhu novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR požiadavky ľudu formulované v týchto dňoch. Urýchliť prípravu zákona o voľbách i samotné voľby.
 3. Zhodnotiť dejiny KSS za socializmu, predovšetkým príčiny spoločensko-politických kríz, najmä roku 1968, ako pokusu o spoločenskú reformu a obrodu socializmu. Považujeme to za jeden z rozhodujúcich predpokladov znovuobnovenia dôvery ľudí k realizácii spoločenskej prestavby.

Stoja pred nami nasledujúce úlohy:

 1. Zintenzívniť dialóg o našej socialistickej budúcnosti s politickými stranami, spoločenskými organizáciami združenými v Národnom fronte SSR a začať ho s občianskymi iniciatívami.
 2. Viesť rozhovory s bývalými vedúcimi funkcionármi straníckych a štátnych orgánov, komunistami, ktorí odišli z radov strany v roku 1970 a chcú sa zapojiť do obnovy socialistickej spoločnosti.
 3. Na všetkých úrovniach zmobilizovať komunistov na riešenie oprávnených požiadaviek študentov.
 4. Prostredníctvom komunistov v prostriedkoch masovej informácie pomáhať utvárať priestor na pluralitu názorov, včasnú a pravdivú informovanosť verejnosti. Pôsobiť proti propagácii asociálnych a antihumánnych názorov, ktoré sú v rozpore s ústavou a socialistickou zákonnosťou.
 5. Mobilizovať stranícke orgány a organizácie, všetkých členov strany, aby bez prerušovania plnili hospodárske úlohy, aby sa zabránilo hospodárskemu a sociálnemu rozvratu, ktorý by znemožnil socialistickú obnovu spoločnosti, a v záujme toho spolupracovať so všetkými politickými silami.
 6. Využiť politický vplyv strany, aby príslušné orgány pôsobili pri ochrane zdravia, životov a majetku všetkých občanov bez rozdielu. Ich pôsobenie koncentrovať na boj so zločinnosťou, korupciou a inými prejavmi sociálnej patológie.
 7. Do straníckej práce na všetkých úrovniach vyzdvihovať mladé, tvorivé, odborne a politicky fundované kádre schopné viesť účinný dialóg s občianskymi iniciatívami, so všetkými skupinami obyvateľstva a organizáciami, ktoré ich zastupujú.
 8. Urýchlene pripraviť a po posúdení na najbližšom zasadaní ÚV KSS predložiť ÚV KSS platformu Ústredného výboru KSS pre revolučné obrodenie strany a vyvedenie spoločnosti z krízy.
 9. Pripraviť stranu na získanie politického vplyvu vo všeobecných, tajných voľbách.

Na okamžité plnenie akčných opatrení je potrebné na úrovni ÚV KSS, KV a OV KSS vyzbrojiť funkcionársky aktív a poskytnúť konkrétnu pomoc základným organizáciám.