Diskusia s užívateľom:AtonX: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Kde pros�m ťa n�jdem predvolebn� program ZRS z volieb 1994. (bola to jedna z vl�dnych str�n). Poprosil by som o k�sok miesta aj pre politick� dokumenty. Ak som poru�il autorsk� pr�va SNS mohol by si poros�m ťa nechať aspo� kateg�riu politika.--[[Redaktor:Van Dalsom|Van Dalsom]] 10:33, 12. december 2006 (UTC) * Faktografick� texty, vyhl�senie strany, predvolebn� program - asi sa sp�tam niekoho z sns a potom teba ci s�hlas�. Podla m�a ak�ko�vek vyhl�senie je mo�n� ch�pať ako skop�ruj ma a roz��r ma. (nie som pr�vnik) Urcite aspo� v�ťah by tam mohol ostať podla m�a to m�e byť raz zauj�mav� (pre bud�cnosť). Najviac by ma pote�ilo keby si povedal �e tie cit�cie patria na wikiquote. Podla m�a to nieje v�krik bezdomovca, ale ofici�lny dokument strany ktor� dost�va peniaze aj z tvojich dan� a keď nieco urob� verejne je to verejn�. Navy�e by i�la sama proti sebe. V USA je nieco tak�, �e to co vyd� vl�da je verejn�. A SND je vl�dna strana. Neviem co maj� �udia proti politike veď je to v prvom rade o �uďoch a ich vzťahoch. Ideme to ignorovať lebo sme slobodn�. Aj tento dial�g sa d� brať ako politika ti zast�va� svoj n�zor ja svoj. E�te mal� pr�klad o ktor� som sa zauj�mal. Ak si odp�em cestovn� poriadok �SR (dokonca aj z internetu) tak ho m�em volne ��riť. Mam to potvrden� od �SR. Copyright neznamen� �e to m�em len c�tať. Mal by sa ktomu riadne vyjadriť slovensk� pr�vnik. A co Z�kon o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m? S� politick� strany pr�vnick� osoby zriadene z�konom? --[[Redaktor:Van Dalsom|Van Dalsom]] 11:32, 12. december 2006 (UTC) ** Prep�c, ale tvoje (naivno-autorsko-)pr�vne �vahy s� na tomto mieste �plne irelevantn�. Na ��renie ak�chko�vek zdrojov na projektoch [[w:en:Wikimedia Foundation|Nad�cie Wikimedia]] mus� mať '''1.''' v prvom rade p�somn� s�hlas, respekt�ve povolenie autora alebo in�ho dr�ite�a autorsk�ch pr�v, '''2.''' ďalej jeho v�slovn� s�hlas s ďal��m ��ren�m pod licenciou [[w:en:GFDL|GFDL]] a '''3.''' nakoniec splniť krit�ri� na zaradenie zdroja do jedn�ho z projektov. Tie s� v tomto pr�pade dan� pravidlami v cl�nku [[Wikisource:Z�sady a pravidl�|Z�sady a pravidl�]]. Pr�jemn� c�tanie. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 13:13, 12. december 2006 (UTC) * ďakujem racej budem naivn� ako � == Ospravedlnenie == Zdravim, chcem sa ti ospravedlnit za to ze som sem poslal toho "Van Dalsom" s jeho vyhlasenim strany SNS a neviem este cim to sem prisiel. Pripadal mi ako najblizsi projekt k tomu co chcel robit prave wikisource. Na wikicitaty to nepatrilo a o viac som sa nestaral. Ale napokon od toho tu sme aby sme taketo veci davali do poriadku. Takze verim v dalsiu uspesnu spolupracu v buducnosti. --[[Redaktor:Neuromancer|Neuromancer]] 10:34, 15. december 2006 (UTC) * �akujem, nepova�ujem ospravedlnenie za potrebne a verim ze sa spolocne aj v buducnosti s podobnymi VanDalmi vysporiadame bez problemov. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 21:34, 16. december 2006 (UTC) == vandal == Ahoj, opakovane sa tu vyskytol [http://sk.wikisource.org/w/index.php?title=Šablóna:Odporúčaný_text&curid=1456&diff=3498&oldid=3496 tento] vandal. Nahoď pros�m [[q:MediaWiki:Bad_image_list|toto]] aj [[MediaWiki:Bad_image_list|sem]]. Vďaka. -[[Redaktor:Kandy Talbot|''Kandy&nbsp;Talbot'']] 11:56, 12. november 2007 (UTC) == pozdrav a d�k od impostora == Zdrav�m, debloku jsem si v�iml, d�k Marosovi. Kementovat to moc ani nechci, a u� v�bec ne n�jak� v�mluvy, �e snad �lo o impostora. �e takov� trapas je v�bec mo�no tvrdit nechci ani v��it. �au, [[Redaktor:-jkb-|-jkb-]] 10:32, 3. august 2008 (UTC) (klikni si na podpis i na m� jm�no v recent changes, snad se dostane� na m�j �cet...) == Bot username rename == * Request moved to [[Wikisource:�iadosti o premenovanie]]. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 10:20, 14. august 2008 (UTC) **Thanks. I hope you get a bcrat flag soon. Where is your vote btw? --<small> [[User:White Cat|Cat]]</small> <sup>[[User talk:White Cat|chi?]]</sup> 09:37, 22. august 2008 (UTC) *** Well, in case you decide to support me, it's here: [[Wikisource:�iadosti o administr�torsk� pr�va#AtonX (bureaucrat)]]. :-) --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 13:05, 22. august 2008 (UTC) == bug 14839 == Nazdar. Edituji dnes z ciz�ho PC a tedy z m�ho alterantivn�ho �ctu, kter� jsem na sk.wiki je�t� nezavedl a nechci tam zas b�t blokov�n. Meta vcera zavedla novou skupina, n�co jako kontolo�i check user� (maj� p��stup na log, ale nemohou sami prov�d�t check), viz [[bugzilla:14839]]. Pr� se o to m�e ��dat na met�, z toho co jsem cetl na de.wiki nevypl�v� jasn�, zda to lze ��dat i pro jednotliv� projekty. Pozeptejte se na to, mohla by to b�t alternativa k volb� druh�ho checkusera u v�s. [[Redaktor:-jkbx-|-jkbx-]] 22:18, 19. august 2008 (UTC) Viz i star�� [[:m:Meta talk:Rewriting/Checkuser policy#Clarifications relating to inactivity and to steward access|diskusi zde]], [[User:-jkb-]] <small>[[:cs:User:-jkb-|cs.source]]</small> 07:22, 20. august 2008 (UTC) * Ahoj a d�k, zbe�ne som si to prec�tal, zd� sa mi �e flag 'checkuser-log' pridelia triede ''Oversight''/''Ombudsman'' ([http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki?view=rev&revision=39519]), m�lim sa? --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 08:16, 20. august 2008 (UTC) Revize 39519 jsem si taky v�iml. Ta formulace se d� vylo�it i tak, �e tou t��dou ombudsman/oversigt maj� na mysli ne tu dne�n� existuj�c� konkr�tn� ale v�eobecn� novou t��d� kontrol�r� checkuser�. Je to blb� formulovan�. Trochu v�c stoj� v poc�tecn� [[:m:Meta talk:Rewriting/Checkuser policy#Clarifications relating to inactivity and to steward access|diskusi na met�]] - je tam zm�nka "''...I feel that Arbcoms should allow all members "log access" on the home wiki so that they too can monitor the work being done there...''", tedy nap�. �e by to m�lo slou�it arbitr�n�m v�bor�m na lok�ln�ch projektech, ne pouze glob�ln� na met�. [[User:-jkb-]] <small>[[:cs:User:-jkb-|cs.source]]</small> 11:46, 20. august 2008 (UTC) == [[m:Special:MyLanguage/Single User Login finalisation announcement|Forced user renames coming soon for SUL]] == <div class="mw-content-ltr"> Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to [//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Single+User+Login+finalisation+announcement/Personal+announcement&filter=&action=page translate and review the notification] that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages [[m:Rename practices]] and [[m:Global rename policy]]. Thank you, [[m:User:Nemo_bis|Nemo]] 17:09, 3. m�j 2013 (UTC) </div> <!-- EdwardsBot 0441 --> == [[m:Special:MyLanguage/Single User Login finalisation announcement|Forced user renames coming soon for SUL]] == <div class="mw-content-ltr"> Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to [//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Single+User+Login+finalisation+announcement/Personal+announcement&filter=&action=page translate and review the notification] that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages [[m:Rename practices]] and [[m:Global rename policy]]. Thank you, [[m:User:Nemo_bis|Nemo]] 17:09, 3. m�j 2013 (UTC) </div> <!-- EdwardsBot 0441 -->
Kde prosím ťa nájdem predvolebný program ZRS z volieb 1994. (bola to jedna z vládnych strán).
Poprosil by som o kúsok miesta aj pre politické dokumenty. Ak som porušil autorské práva SNS mohol by si porosím ťa nechať aspoň kategóriu politika.--[[Redaktor:Van Dalsom|Van Dalsom]] 10:33, 12. december 2006 (UTC)
* Faktografické texty, vyhlásenie strany, predvolebný program - asi sa spýtam niekoho z sns a potom teba či súhlasíš. Podla mňa akékoľvek vyhlásenie je možné chápať ako skopíruj ma a rozšír ma. (nie som právnik) Určite aspoň výťah by tam mohol ostať podla mňa to môže byť raz zaujímavé (pre budúcnosť). Najviac by ma potešilo keby si povedal že tie citácie patria na wikiquote. Podla mňa to nieje výkrik bezdomovca, ale oficiálny dokument strany ktorá dostáva peniaze aj z tvojich daní a keď niečo urobí verejne je to verejné. Navyše by išla sama proti sebe. V USA je niečo také, že to čo vydá vláda je verejné. A SND je vládna strana. Neviem čo majú ľudia proti politike veď je to v prvom rade o ľuďoch a ich vzťahoch. Ideme to ignorovať lebo sme slobodný. Aj tento dialóg sa dá brať ako politika ti zastávaš svoj názor ja svoj. Ešte malý príklad o ktorý som sa zaujímal. Ak si odpíšem cestovný poriadok ŽSR (dokonca aj z internetu) tak ho môžem volne šíriť. Mam to potvrdené od ŽSR. Copyright neznamená že to môžem len čítať. Mal by sa ktomu riadne vyjadriť slovenský právnik. A čo Zákon o slobodnom prístupe k informáciám? Sú politické strany právnické osoby zriadene zákonom? --[[Redaktor:Van Dalsom|Van Dalsom]] 11:32, 12. december 2006 (UTC)
** Prepáč, ale tvoje (naivno-autorsko-)právne úvahy sú na tomto mieste úplne irelevantné. Na šírenie akýchkoľvek zdrojov na projektoch [[w:en:Wikimedia Foundation|Nadácie Wikimedia]] musíš mať '''1.''' v prvom rade písomný súhlas, respektíve povolenie autora alebo iného držiteľa autorských práv, '''2.''' ďalej jeho výslovný súhlas s ďalším šírením pod licenciou [[w:en:GFDL|GFDL]] a '''3.''' nakoniec splniť kritériá na zaradenie zdroja do jedného z projektov. Tie sú v tomto prípade dané pravidlami v článku [[Wikisource:Zásady a pravidlá|Zásady a pravidlá]]. Príjemné čítanie. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 13:13, 12. december 2006 (UTC)
 
* ďakujem račej budem naivný ako …
 
== Ospravedlnenie ==
 
Zdravim, chcem sa ti ospravedlnit za to ze som sem poslal toho "Van Dalsom" s jeho vyhlasenim strany SNS a neviem este cim to sem prisiel. Pripadal mi ako najblizsi projekt k tomu co chcel robit prave wikisource. Na wikicitaty to nepatrilo a o viac som sa nestaral. Ale napokon od toho tu sme aby sme taketo veci davali do poriadku. Takze verim v dalsiu uspesnu spolupracu v buducnosti. --[[Redaktor:Neuromancer|Neuromancer]] 10:34, 15. december 2006 (UTC)
* Ďakujem, nepovažujem ospravedlnenie za potrebne a verim ze sa spolocne aj v buducnosti s podobnymi VanDalmi vysporiadame bez problemov. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 21:34, 16. december 2006 (UTC)
 
== vandal ==
 
Ahoj, opakovane sa tu vyskytol [http://sk.wikisource.org/w/index.php?title=%C5%A0abl%C3%B3na:Odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%BD_text&curid=1456&diff=3498&oldid=3496 tento] vandal. Nahoď prosím [[q:MediaWiki:Bad_image_list|toto]] aj [[MediaWiki:Bad_image_list|sem]]. Vďaka. —[[Redaktor:Kandy Talbot|''Kandy&nbsp;Talbot'']] 11:56, 12. november 2007 (UTC)
 
== pozdrav a dík od impostora ==
 
Zdravím, debloku jsem si všiml, dík Marosovi. Kementovat to moc ani nechci, a už vůbec ne nějaké výmluvy, že snad šlo o impostora. Že takový trapas je vůbec možno tvrdit nechci ani věřit. Čau, [[Redaktor:-jkb-|-jkb-]] 10:32, 3. august 2008 (UTC) (klikni si na podpis i na mé jméno v recent changes, snad se dostaneš na můj účet...)
 
== Bot username rename ==
* Request moved to [[Wikisource:Žiadosti o premenovanie]]. --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 10:20, 14. august 2008 (UTC)
**Thanks. I hope you get a bcrat flag soon. Where is your vote btw? --<small> [[User:White Cat|Cat]]</small> <sup>[[User talk:White Cat|chi?]]</sup> 09:37, 22. august 2008 (UTC)
*** Well, in case you decide to support me, it's here: [[Wikisource:Žiadosti o administrátorské práva#AtonX (bureaucrat)]]. :-) --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 13:05, 22. august 2008 (UTC)
 
== bug 14839 ==
 
Nazdar. Edituji dnes z cizího PC a tedy z mého alterantivního účtu, který jsem na sk.wiki ještě nezavedl a nechci tam zas být blokován. Meta včera zavedla novou skupina, něco jako kontoloři check userů (mají přístup na log, ale nemohou sami provádět check), viz [[bugzilla:14839]]. Prý se o to může žádat na metě, z toho co jsem četl na de.wiki nevyplývá jasně, zda to lze žádat i pro jednotlivé projekty. Pozeptejte se na to, mohla by to být alternativa k volbě druhého checkusera u vás. [[Redaktor:-jkbx-|-jkbx-]] 22:18, 19. august 2008 (UTC)
 
Viz i starší [[:m:Meta talk:Rewriting/Checkuser policy#Clarifications relating to inactivity and to steward access|diskusi zde]], [[User:-jkb-]] <small>[[:cs:User:-jkb-|cs.source]]</small> 07:22, 20. august 2008 (UTC)
 
* Ahoj a dík, zbežne som si to prečítal, zdá sa mi že flag 'checkuser-log' pridelia triede ''Oversight''/''Ombudsman'' ([http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki?view=rev&revision=39519]), mýlim sa? --[[Redaktor:AtonX|AtonX]] 08:16, 20. august 2008 (UTC)
 
Revize 39519 jsem si taky všiml. Ta formulace se dá vyložit i tak, že tou třídou ombudsman/oversigt mají na mysli ne tu dnešní existující konkrétní ale všeobecně novou třídů kontrolórů checkuserů. Je to blbě formulovaný. Trochu víc stojí v počáteční [[:m:Meta talk:Rewriting/Checkuser policy#Clarifications relating to inactivity and to steward access|diskusi na metě]] - je tam zmínka "''...I feel that Arbcoms should allow all members "log access" on the home wiki so that they too can monitor the work being done there...''", tedy např. že by to mělo sloužit arbitrážním výborům na lokálních projektech, ne pouze globálně na metě. [[User:-jkb-]] <small>[[:cs:User:-jkb-|cs.source]]</small> 11:46, 20. august 2008 (UTC)
 
== [[m:Special:MyLanguage/Single User Login finalisation announcement|Forced user renames coming soon for SUL]] ==
 
<div class="mw-content-ltr">
Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to [//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Single+User+Login+finalisation+announcement%2FPersonal+announcement&filter=&action=page translate and review the notification] that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames.
You may also want to help with the pages [[m:Rename practices]] and [[m:Global rename policy]].
Thank you, [[m:User:Nemo_bis|Nemo]] 17:09, 3. máj 2013 (UTC)
</div>
<!-- EdwardsBot 0441 -->
 
== [[m:Special:MyLanguage/Single User Login finalisation announcement|Forced user renames coming soon for SUL]] ==
 
<div class="mw-content-ltr">
Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to [//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Single+User+Login+finalisation+announcement%2FPersonal+announcement&filter=&action=page translate and review the notification] that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames.
You may also want to help with the pages [[m:Rename practices]] and [[m:Global rename policy]].
Thank you, [[m:User:Nemo_bis|Nemo]] 17:09, 3. máj 2013 (UTC)
</div>
<!-- EdwardsBot 0441 -->
Anonymný používateľ

Navigačné menu