Ústavný dekrét č. 1/1940 Úr. vest. čsl. zo dňa 21. júla 1940 o ustanovení Štátnej rady ako poradného zboru dočasného štátneho zriadenia ČSR

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Ústavný dekrét č. 1/1940 Úr. vest. čsl. zo dňa 21. júla 1940 o ustanovení Štátnej rady ako poradného zboru dočasného štátneho zriadenia ČSR
Licencia PD SK

1.
Ústavní dekret
ze dne 21. července 1940

o ustanovení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR.


§ 1.
Zřizuje se Státní rada jako poradní sbor prezidenta republiky a jako pomocný kontrolní orgán v rámci zatímního státního zřízení Československé republiky.

§ 2.
Státní rada má nejvýše 40 členů, jež jmenuje prezident republiky, vždy na dobu jednoho roku. Mandát člena Státní rady po tuto dobu trvá, pokud jej prezident republiky nebo Státní rada sama na návrh kárného výboru (§ 8) nezruší, nebo pokud se ho člen sám nevzdá.

§ 3.
Úředníku zahraniční akce nebo příslušníku branné moci, jmenovanému členem Státní rady, dostane se, jestliže mandát přijme, od nadřízeného úřadu trvalé dovolené k jeho výkonu.

§ 4.
Předsedu a tři místopředsedy Státní rady ustanovuje prezident republiky. Prezident svolává a uzavírá zasedání Státní rady. K účasti na jednání Státní rady jest její člen oprávněn, teprve když prezidentu republiky potvrdil přijetí mandátu spolu s písemným slibem tohoto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost republice Československé a jejímu prozatimnímu státnímu zřízení uznanému na půdě spojenecké Anglie, a slibuji, že bude svědomitě a nestranně vykonávati své povinnosti a plniti úkoly, které členu Státní rady ukládá společný boj za plné osvobození vlasti a že ve válce proti nacismu a jeho spojencům vytrvám až do konečného vítězství.“

§ 5.
Prezident republiky náleží konečné schválení jednacího řádu, na němž se Státní rada usnese, i schválení pozdějších změn nebo dodatků.

§ 6.
Člen Státní rady, je-li členem vlády, vykonává práva, jež jsou s členstvím Státní rady spojena, zdržuje se však hlasování. Předseda Státní rady má právo pozvati členy vlády k účasti na schůzích, aby mohli poskytnouti členům Státní rady žádaná vysvětlení.

§ 7.
Státní rada jest povinna podati v ustanovené lhůtě prezidentovi republiky nebo vládě poradní zprávu o otázce nebo věci, která jí byla prezidentem republiky nebo vládou předložena, může však také z vlastního podnětu podávati prezidentovi republiky nebo vládě memoranda ze všech oborů státního života.

§ 8.
Na návrh kárného výboru může Státní rada zrušiti mandát svého člena, zjistí-li sa, že ho není hoden; jest povinna podati o tom neprodleně zprávu prezidentu republiky.

§ 9.
Členům Státní rady dostane se za výkon jejich mandátu příslušné náhrady.

Dr. Šrámek v.r.
Dr. Edvard Beneš v.r.

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

  • Jech, Karel – Kaplan, Karel (eds.). Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945 : Dokumenty. 2. vyd. Brno : Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-115-1, s. 81-82.

Licencia[upraviť]

Ako text právneho predpisu nespadá pod ochranu podľa autorského zákona podľa § 7 ods. 3 písm. b) Zákona č. 618/2003 Z. z. zo dňa 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).